פרסומידע - גיליון 938

ואם הוא ענקֱ והרבה יותר חזקֱ ממך?! לֹא צריך לֹהיות חזקֱ צריך את הטכניקֱה שלֹ

עזרו לֹנו לֹעזור!

ג׳ו-ג׳יטסו

שמחים לֹהודִיע עלֹ פתיחת קֱורס הכשרת מלֹווים/ות לֹהתנדִבות בגוש עציון מרכז הסיוע לֹנשים ולֹילֹדִים דִתיים Crisis Center for Religious Women and children

מטרת הקֱורס:

הכשרת נשים וגברים שיוכלֹו לֹקֱיים נפגעי תקֱיפה מינית פגישות סיוע ולֹלֹוות ואלֹימות בהלֹיכים מולֹ הרשות )בית משפט, משטרה, בית חולֹים וכדִ'..(.

מיקֱום הקֱורס:

חדִר מורים, אורות יהודִה, רח' חנה אפרת

מבנה הקֱורס:

ג׳ו-ג׳יטסו גריסי

שעות, 3 מפגשים בני 10 18:30-21:30 אחת לֹשבוע ימי שני

עלֹות הקֱורס:

& בלֹבדִ )מסובסדִ עלֹ-ידִי תה”לֹ( 200

w w w . g r a c i e j i u j i t s u i s r a e l . c o m 054-7524150 054-4659700 דִ”ר אלֹדִן קֱלֹם | 4 כפר עציון לֹולֹ בוא לֹלֹמודִ את הדִרך המהירה ביותר והמובטחת לֹהגנה ולֹמוכנות ברחוב! הגיע לֹישראלֹ

תאריכים:

29.7 עדִ יום שני 27.5 יום שני

לֹמסיימים תינתן תעודִה

" אינני מדִבר כי יש לֹי כוח לֹדִבר.... אני מדִבר כי אין לֹי כוח לֹשתוקֱ" )הרב אברהם יצחקֱ הכהן קֱוקֱ(

לֹפרטים והרשמה נא לֹפנות לֹאילֹנה וולֹהוז elana@crisiscenter.org.il 052-3468541

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 9

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker