פרסומידע - גיליון 938

לֹביס”ש כפר עציון לֹמחלֹקֱת שיווקֱ

בית ספר שדִה כפר עציון

ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה סדִר וארגון מענה טלֹפוני ועמידִה בלֹחצים ידִע בידִיעת הארץ - יתרון רכז/ת הזמנות דִרוש/ה משרה מלֹאה מיידִי

לֹציין עבור 200 משרה

< דִרישות התפקֱידִ: < <

<

<

<

gai.beck@kfar-etzion.org.il דִוא"לֹ:

15

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker