פרסומידע - גיליון 938

מיידִי!

בית ספר שדִה כפר עציון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון

רוצים לֹחדִש את מראה הבית בקֱלֹות?

דִרוש/ה

משרה מלֹאה ונכונות לֹשעות נוספות. עם ניסיון שלֹ לֹפחות 3 רו”ח או מנה”ח סוג שנים כמנה”ח עדִ לֹמאזן. 5 רו”ח או חשב/ת שכר מוסמך/ת עם ניסיון שנים בחשבות שכר. 3 שלֹ לֹפחות בשלֹב זה עבודִה כמנה”ח יחידִ/ה בעמותה. יחסי אנוש מעולֹים. יכולֹת עבודִה בלֹחץ ותפיסה מהירה. שלֹיטה מלֹאה באופיס. < < < < < < דִרישות התפקֱידִ: מנהלֹ/ת חשבונות וחשב/ת שכר <

התקֱנה מקֱצועית ומדִױקֱת דִלֹתות פנים איכותיות שלֹלֹ עיצובים עבודִה עברית |

1250

החלֹ מ-

&

054-9980518 : לֹפרטים שרון

hby@kfar-etzion.org.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

דִרושים

מזכיר/ה מיידִי!

לֹשנה”לֹ תש”פ מורה לֹחשמלֹ הגשה לֹפרוייקֱט כיתה י”ב מורה לֹלֹשון לֹכיתות ט’, י’ וכיתות חנ”מ

מדִריך חינוכי לֹמשרה מלֹאה

קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: drushim@yatka.org.il

13

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker