קמפוס חרוב לילדים

‚•—ƒ•ƒ• ƒ‡ƒ† ‡’–€ ƒ”‡

‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ• •‡Ž„– ˜ƒŽƒŒ ‹…˜Œ 9190501 ‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ƒ’Œ• ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~‚ ƒ–…ƒ‰Œ Š— •ƒ‡‡’‚ ‘ ƒ–• ,www.haruv.org.il ‘ƒŽ ‡ŒŠ

Made with