קמפוס חרוב לילדים

‚…‡˜’ ‡–

– ‹ƒŠ—

Š— ‹ŽŒŠ —‡•Œ ‡‡ ‡Ž~ƒ ‡˜—•‚ ‹‡‡ƒ”•Œ‚ ‡‡…˜‡–Œ ˜~ ‚…Ž„‚Œ ƒ~ ˜ƒŠŠ˜‚Œ ƒ€’Ž— ‹‡Š‡ ‹˜ƒ~ ‹‡…‰—Ž‚ ‹‡Š‡‚

‚–…‚— ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˜~ –’—Š ‡‰ ‹‡Ž— –—‰ ‡Ž’Š ‹•ƒ‚ ƒ–…ƒ‰Œ ‹‡‰– “ƒ–’Š ‚„ ‹ƒ…˜ ‹‡•ƒ‚ ˜~ ‹•Š ‹‡Š‡ ‹˜ƒ~Š ‚•‡ŽŒ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡‚ ŒŠ : ‚Š~ Š‰ ˜ƒ‡˜–‡”‡ƒ ˜ƒŽ—…ƒŠƒ ˜ƒ—… Š‰Œ …~— ‹ƒ‡‚ ‹‡ƒ‡ ƒŽ~ ‹‡–„€Œ ‚”ƒ…‚ ‚’ƒ˜ ~‡‚ ‹˜…Ž„‚ƒ ‹‡Š‡ ˜ƒŠŠ˜‚‚ ˜…ƒƒ– Š ˜ƒ‡Ž–‚ ˜ƒ‰Š—‚ ˆ‰Š —‡ ‡‰ ‹‡ƒ‡ ƒŽ~ ƒ˜ƒŠ‡…Ž„ƒ‚ ƒ~ €’Ž ‹‡Š‡ ‚—‡Œ… ‹‡–€ƒŒ‰ : ‡˜ ‹˜…ƒƒ– Šƒ ‹‚Š— ˜ƒ…˜’˜‚‚ ‡ƒ‰‡ Š ‚ƒƒ‚ ‹‡Š‡‚ ‹‡– ‹‡–•Œƒ ‹~ƒ˜Œ ~Š –„ƒŒ ‹ƒ‡‰ ‚’ƒ˜‚ ‹ ‹‡ƒŒ˜Œ‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˆ–Œ ˜ƒŒƒ•Œ ˜‡Ž ˜ƒ–‡—‚ ‡Œ ‹‡– ‹‡–•Œ ‹Žƒ”–Šƒ ‹‡Š‡‚ ‡‰–ƒ”Š —‡€– ‡ ƒŽŽ‡~ ~ƒ‚ ˜–—Š ‹‡Œ‡~˜Œ ‹Ž‡~ ‚– ‚‡Œƒ ‹˜ƒ~ ‹‡‰Œ ‹Ž‡~— ‹‡Š‡Š ‹‡‡˜ƒ‡‡ ‹Ž‡~— ‹‚‡˜ƒ…’—Œƒ ‹‡Š‡ ‹‚ –‡~ ‚ƒ Œƒ ˜…˜ ˜–ƒ‰ ‚„ ƒ—…‹ƒ…˜ ‹‡Šƒ’‚ ƒ”•Œ‚ ‡—Ž~ ˜‡‡ƒŠ‰ƒ~ ˜‡Ž—Œ ‚Œƒ~–†Œƒ ƒ‡ ˜—ƒ…˜Œ ‹‡Šƒ –•‡ƒ ‹‡~Ž˜ ˜˜ ‹‡Šƒ’ ‹‡Š‡Š ‹‡˜ƒ–‡— Š ‹‡ŒŠƒ…‚ ‹‚ ‹‡– ‡ƒŽ‡—Š ‚~‡–•‚ ‚Šƒƒ ‚˜Š ƒŠ~ Š‰ •– Š Š ‹‡ŒŠƒ…‚ ‹‚ ‹‡– ‹‚‡˜ƒ…’—Œƒ ‹‡Š‡‚ ˜~ ‹‡‰Œ‚ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹~ƒ˜Œ ‹‡˜ƒ–‡— ˆ–Œ Š ‹‡ŒŠƒ…‚ ‹‚ ‹‡–ƒ ‚„ ‹ƒ…˜ ‹‡•ƒ‚ Š— ˜ƒ‡‚ ˜–‡— ˆ Š ‚Š‡ ‹Š—‚— ˆ‰ …‡ ‹‡Žƒ— ‹‡˜ƒ–‡— ƒŠ’‡ ƒ˜–€Œ— …~ ‹ƒ•Œ „‰ƒ–Œ‚ ƒ‡•Š…Š‰ ˜ƒŒƒŠ…‹˜ƒ~ Š‰ Š— ˜ƒŒ—€˜‚‚ ~ƒ‚ ‹ƒ‡‚ ‹‡…˜ƒ’ ƒŽ~— ‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ• ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‹‡Ž˜‡Ž‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˆ–Œ ˆƒ˜ ‹‡‡Ž—…‚Šƒ’ ‡’ƒ˜‡— –—’~Œ ƒ’Œ•‚ ‹‡ƒŠ –—’~Œ ƒ’Œ•‚ ‹‚‡‰–ƒ” ŠƒŠ‰ŒŠ ‡†‡Šƒ‚ ‚ŽŒ ˜Œƒ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ †‡Œ ‡ –…Œ ƒ’Œ•‚ Š ~Š ‹‚— ‡‚Š –•‡ƒ “‡‡˜‚Šƒ –Š —€’‡‚Š ‹‡Žƒ—‚ ‚Š‡ƒŒ‚ : ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~Š ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‹‡˜ƒ–‡—‚ ‡Š ‡~ ‹Šƒ ‹‡Š‡ƒŒ‚Œ ~ƒ‚ ‹€ : ‚‚ ‡~ƒ’–‚ „‰–ŒŠƒ ‹Šƒ ˜ƒƒ†‚Œƒ Š~–—‡ ƒŠ~‰ ˜ƒ‡ƒ’˜ƒ—Œ…ƒŒ”Š Šƒ‰‡ ƒ† •–— •’ ‡Š € Š ‚Žƒ—~–ƒ —~– ‚„‚ €–‚ Š~ ‡€‚Š ƒŽŠ ƒ‡‡— ‡Œ Š‰Š ˜ƒƒ‚Š ˜ƒŽŒ„‚ ƒ„ ‚ƒ˜ ƒ’Œ•‚ ˜~…ƒ˜’Š ‹‡Šƒ‰‡ ƒŽ‡‡‚ ~Š ‚Š— ‚‰‡Œ˜‚ƒ ‚Œ„ƒ‡‚ ~ŠŠ— Œ–†ƒ— ‚†‡–‡Žƒ~‚ Š~–—‡ †Ž‡ƒ € Š~–—‡ Œ–†ƒ— –•  ˆ–Š ‹‡–‚ ƒŽ‡’˜ƒ—Š ˜…ƒ‡Œ ‹~ ˜…’—Œ –• ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡–‡ ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ Š‚~ƒƒ –• ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡–‚ ƒ–~„ ‡–Ž‚ƒ ~ –•ƒ ƒ€–ƒŒ ‡Ž‡Œƒ ~†˜‡— ‡˜ n Œ~ ‡ƒŽ‡— ƒŒ n  ~‡‡ ‰~ ‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ• — ‚ƒƒ•˜ ‡‚Š ~Š~ ‡Š –˜ƒŽ ~Š ‹‡Š‡ Šƒ’‡†‚ƒ ƒ…~‚ ‡ƒ‚‡„‚ ‹Šƒ ˜ƒ‰‡~ƒ ˜ƒŽ‡ƒ”Œ Š— ‹‡—…‹‡†–Ž† ˜–‡”‡ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž

‚…Š” ˆ– ˜‰– ƒ–…ƒ‰Œ Š ‰ŽŒ ‚‡–~  –—~ ’ƒ–’

3 | ƒ–…ƒ’Œ•

Made with