קמפוס חרוב לילדים

ƒ’Œ•‚ Š

˜…˜ „‰–Œ‚ ‹Šƒƒ “–~ ƒ€ƒŒ ƒ—~– ‡Ž—…‹„‡Œ ~ƒ‚ ‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ• ƒ‰Œ Š‡ƒŒ ‹„‡Œ‚ ˜~ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‹‡˜ƒ–‡— ƒƒ€Œ ˜…~ €€ ˜–ƒ• Š~–—‡ Œ–†ƒ— –• Š— ‚‡Ž‚ ‹˜‰‡Œ˜ƒ ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~‚ ‘ƒ˜‡— ƒ–… Š~–—‡ †Ž‡ƒ € ƒ ‡†‡Šƒ‚ ‚ŽŒ •’Œ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~‚…†— ‹•ƒŒŒ‚ ƒ’Œ•‚ ˜ƒ”Œ~ ‹ƒ‡‚ ‹‚Š ˜‡Ž‚ Šƒ’‡†‚ ˜~ ‹‡”‚Š ƒ˜–†Œƒ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‹‡Š‡Š ‹ƒ–‡…„‰–Œ ‚Š~‚ ‹‡Š‡ ‹‡Š’†Œ‚ ‹‡Š‡ƒŒ‚ ‹‡Œ–ƒ€‚ ŠŠ‰ ‡ ‚‡€–Ž‡ ˜–‡”‡ ‡Œ ˜ƒ–‡ ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‡Šƒ’‡† „‰–Œ Š†‡Œ „‰–Œ ‡Š ˜‡ –ƒŽƒ ‹‡Š‡Š ‚Ž€‚ „‰–Œ ‡‡… Šƒ’‡†ƒ “ƒ‡‡ : ‹‡–Œ ˜‡Šƒ’‡†‚ ‚‡…‡‚ : Š •— Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ˜‡Œƒ~Š‚ ‚”ƒŒ‚ —ƒ€ ‹„‡Œ ƒ ˜‡˜–…‚‡”ŠƒŒ‡Š „‰–Œ : –Œ ‡~ƒ—‡Žƒ ‚…’—Œ ‹‡Œ–ƒ€‚ Š— ˜‡ƒ”•Œ ‚–—‚ƒ ˜‡‚ ‚‡–’‚ ƒŒ•‡ ƒ’Œ• ƒ–”ƒƒ‡‡— ‚Šƒ’‚ ‡’ƒ˜‡— ‡ƒ”•Œ Šƒ’‡† ‹‡€’Ž‚ ‹‡Š‡Š •‡Ž‚Š ƒ–—’~‡ƒ ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˜—€Ž‚ ˜~ ƒ–’—‡ ‹‡Š’†Œ‚ ‹‚‡‰–ƒ” ŠŠ‰Š ‚ŽŒ ˜‡‡— ‡Ž—…ƒ ‘‡•Œ ‡˜Š‡‚•‚ –ƒ€Ž‚ ‡˜ƒ–‡— ‹‡‡Šƒ’‡†‚ƒ ‹‡‡Ž‡Š•‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˆ–Œ ‡ ‚Šƒ’‚ ‘ƒ˜‡— ‹‡Ž†’—Œ ‹‡€ƒŠƒ‰‡’ ‹‡–†~‡‰‡’ ‹‡~’ƒ– Š— : ˜‡ƒ”•Œ‚ ‚–—‰‚‚ƒ –•…Œ‚ ˆ–Œƒ ˆ‰ ‹‡’˜ƒ—‚Œ …~ Š‰ Š— ‹˜Œƒ–˜ ˜~ Š‡€‡ : •ƒ‡ ‹‡~’–Œƒ ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒ ‚‡’ƒ–’ ƒ–”‡‡ ˜ƒ…ƒ‡Œ Šƒ’‡† ˜ƒ†‡—ƒ ˜‡†‡Šƒ‚ ‚—‡€ ƒ‡•Š…Š‰ ˆŒ Šƒ€ ‚‡‚‡ ‹Š—‚ — ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‡ƒ”•Œ – Šƒ’‡† Š— ‚—… ‡Žƒ ‹‡Š‡‚ ‡‰–ƒ” Š— ‚‡‡~– ˆƒ˜Œ ‚•‡ŒŒ ‚‡—…‚•—ƒ‚ ƒƒ”‡ƒ ‹ƒ•Œ‚ ƒŽ‰˜ ‡–ƒ„~ ˜‡Š–ƒ†’ ‚‡‡…Œ” ‹‡Œ Š— ‹‡‡€–Œ ‹‡†ŽŒŠ~ —‡ ƒ’Œ•‚ ‡…– ‹‚‡˜ƒ…’—Œ —‡ ‹‡‡Œ‡Ž’‚ ‹‡ŠŠ… ‹‡Œ‡Žƒ ‹‡Œ…‹‡” ‚‡—‡ ˜ƒŽ‡’ƒ ‹‡‡† ‹‡–Œƒ…Œ •…—Œ ‡Š‡Š € ˜˜‡‰ƒ –’ ˜‡ ‰ƒ ˜ƒ‡†–’ ˜ƒ•‡ŽŒ‚ ‚ƒ ˜ƒŽ‡’ ‹‡‡Žƒ” ‹‡•…—Œ ‡–… ‹ƒ–‡…‚ „‰–Œ €ƒŽ‚ Š‰ ‡—ŒŒ ‡ƒŽ‡—Š ˜ƒŽŒ„‚ ‡”‡ƒ ˆ– ‡”–ƒ’ ‹‡‰‡Š‚˜ Š‡ƒ‡ ‡ƒ…‡‡‚ ƒ’Œ•‚ ‡Ž—…ŠƒŒ ƒ˜ƒ‡‚ ƒ‰‡ ‹‡Š‡Š ‹‡˜ƒ–‡— ˜•’~ƒ ‚‰–‚ Šƒ’‡† ‚‡ŽŒ –•…ŒŠ Š~–—‡Œ ‹‡†Žƒ†‚ƒ ƒ”•Œ‚ ‡—Ž~ ‹‡–•ƒ…‚ †‡ŒŠ ˜~ƒ— ~ ‚‡‚‡ ƒ’Œ•‚ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡Š ‹‡Ž˜‡Ž‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ –ƒ’‡—Š ‡ ˜–‡”‡Š ƒ˜Œƒ–˜ ‹Šƒ‚ ‡…–Œƒ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‹ €Œ ‹‡~‚ ƒ”•Œ‚ ‡—Ž~Š ‚–—‰‚ Š— ‹•˜Œ ˆ–Œ –ƒ”‡Š –—’~˜ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚

–‡~Œ  ‚–’  ƒ ƒ’Œ•‚ ˜Š‚ŽŒ ofrabm @ haruvorg il Š ~ƒ

5 | ƒ–…ƒ’Œ•

Made with