כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2021 - גיליון 283

מרכז תרבות כושר ופנאי ר ˘ÂÎ „ר ÁÏ ה Ó˘ ה ההר ÏÁ ה 2∞2± ‡ר  נ È איש בלבד 10 אימונים בקבוצות של אימון קבוצתי ואימון מחזורי מוזמנים לשיעור ניסיון בתיאום מראש ˙ÂÏÓ ע ˙ ה È‚ÂÁÏ ה Ó˘ הר ער·  ר ˜Â· ÌÈ˘ נ Ï 2∞2± ‡ר  נ È העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה

הפגנת הגמלאים

חשבון נפש שנים למלחמת יום הכיפורים שלחו מנהלות דף 47 ביום מלאת הפייסבוק מכתב לשר איציק שמולי בשם כל חברי הקבוצה. במכתב הן פורשות את כאבן מהתעלמות שמולי וחבריו השרים מנושא קידום החוק להעלאת קצבת האזרח הוותיק. במכתבן הן כותבות בין היתר: "... אנחנו רוצים להזכיר לנבחרי הציבור שלנו שהםהגיעו למעמדםבזכותנו. אנחנו, האזרחיםהוותיקיםבמדינת ישראל, נושאים בנפשנו ועל גופנו את צלקות המלחמה הארורה הזו... במשךשניםפנינולכלמישרקאפשרוביקשנו, בעצםהתחננו, לעזור לנו להעלות את קצבת הזקנה. אפשר להגיד שההתעלמות היאקולקטיבית. פנינו לראשהממשלה ולשר האוצר. מהם הייתה ועדיין יש התעלמות מוחלטת. פנינו לשר הרווחה, איציק שמולי, ולשרה לשוויון חברתי מהם קבלנו התייחסות שזה בטיפול. פנינו לחברי כנסת... 'אתם נוהגים כלפינו בחוסר כבוד ובהתעלמות מוחלטת.. אתם לא סופרים אותנו. אנחנו שקופים. בלי בושה אתם אומרים לנו שאנחנו רבים מדי... מגיעה לנו קצבה שמכבדת אותנו ולא נצטרך לבחור בין פרוסה לתרופה. ביום הזה אנחנו פונים ואומרים לכם שהגיע הזמן שתעשו חשבון נפש להתנהלות שלכם כלפי אלה שבנו את המדינה הזו". בקשת מערכת המגזין לתגובה נשלחה בווטסאפ לטלפון האישי של שמולי, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. מיילים נשלחו גםללשכתהשר וללשכתדוברותמשרדהרווחה. עד לרגע הורדת הכתבה לדפוס בחרו הגורמים שהוזכרו שלא להגיב. meirch@gmail.com

ÌÈÈ˘È‡ ר ˘ÂÎ È נ ÂÓȇ ÌÈÈ‚ÂÊ Â‡ 12:00-15:00 בכל יום בין השעות

˘„Á

ÌÈ ר È˘ÎÓ ÒÈˇÏÈÙ ÁÏÓ ה ÌÈ ¢ÒÂÏÈÓ¢ ÔÂÏÓ באווירה ים התיכונית ∑-πØ2Ø2∞2± Ë ר ÂÙÒ ר ˘ÂÎ ˙ÂÏÈ ע Ù לקבוצות קטנות במרחב הפתוח ללא עלות

˘„Á

¢ ר ˆÁ·  נ ψ‡¢ מפגשי תרבות ופנאי בשעות הבוקר איש בלבד. 20 . בחצר הנעימה שלנו

¢ÌÈÈÁ· ˙ ר Á·Â¢ סדנה לאלמנים ואלמנות ה Á נ ÂÓ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

¢Ô -רענ Ë·Ó¢ ˙È˙ÏÈ ה ˜ ה ה ÈÊÈÂÂÏË ה 2∞2± ‡ר  נ È ˘„ÂÁÏ Â נ Ï˘ ÔÈÊ‚Ó ר ה Â„È˘· ˙ÂÙˆÏ ÌÈ נ ÓÊÂÓ Ì˙‡ ÔÙχ ˙È נ ÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ה Ó . המלאכים של רעננה - כתבה של מרי פארי 1 . התזמורת הפילהרמונית -הופיעה בפני ניצולי שואה- כתבה של מרים זכות 2

10:30-12:00 ימי חמישי מפגשים. 8 ₪ 500 עלות

ȇ נ Ù ר ˘ÂÎ ˙· ר ˙ ÊÎ ר Ó· ה Ó˘ הר  ÌÈË ר Ù רעננה ±±¥ הה‚נה ∞π-∑∑2∞∑∞∑ ÆÏË SPORT4U@NETVISION.NET.IL ÆÏÂ‚Ò ה Â˙ ה  ה Ï˘ÓÓ ה ˙ÂÈÁ הנ Ù¢ ע Ï ע ÂÙ ÊÎ ר Ó ה ÆÙ‡ˆË ה ˙ˆ·˜·Â ÏÈÈÓ· ÂÁÏ˘È ÌÈ נ Â΄ ע

° צפייה מהנה

øÌÈ „ר ˘Ó È˙Ó שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי ø ה Ùȇ .HOT וב- YES ב- 98 בכבלים בערוץ

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית T.V בלשונית www.amutaraanana.co. i l ÆÌÈÈ נ È˘Â ˙ÂÙÒÂ˙  נ Î˙ÈÈ

π

01/2021 - 283 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker