תפילה ומגן - הזמנה לכנס

פרויי ֱקט נושא נש ֱק בכ ֹל בית כנסת ֱקרן ’תפי ֹלה ומגן’ מגייסת כסף בארץ ובעו ֹלם בכ ִדי ֹלממן ֹלתושבי ביתר הכשרה מ ֱקצועית ֹלשימוש יעי ֹל ובטוח בנש ֱק האישי, במטרה שכ ֹל תושב בע ֹל נש ֱק י ִדע ֹלתפע ֹל את נש ֱקו ו ֹלהשתמש בו במהירות, ביעי ֹלות ובאופן בטוח ובכ ִדי שבכ ֹל בית כנסת יהיו מתפ ֹל ֹלים מ ֱקצועיים נושאי נש ֱק - זו חובת ההשת ִד ֹלות ש ֹלנו! . ֹלשם כך ה ֱקימה ֱקרן ׳תפי ֹלה ומגן׳ בהש ֱקעה ג ִדו ֹלה, מערכת מ ֱקצועית וייחו ִדית המש ֹלבת את כ ֹל ֹל הגורמים הר ֹלוונטיים. ה ֱקרן שכרה מאמן בע ֹל שם עו ֹלמי מהטובים בארץ, שאחראי ע ֹל בניית מערך ההכשרות והעברתם והכו ֹל ֹלים בין היתר מטווחי ירי מ ֱקצועיים, תרגו ֹל ירי בתנועה, הכשרה ייעו ִדית ֹלבתי כנסת, בטיחות מע ֹל הכ ֹל, תיפעו ֹל מעצורים, התנה ֹלות )פמ ֹלי סייפ( ועו ִד.. במ ֱקרה טרור בעיר, מיותר ֹלציין כי כ ֹל ההכשרות נבנו במיוח ִד עבורנו ומתואמות ֹלאוכ ֹלוסיית העיר. כמו כן יצרה ה ֱקרן שיתוף פעו ֹלה עם פרויי ֱקט ’מגן’, ֹלצורך תיפעו ֹל מערך בע ֹלי נש ֱק באופן חו ֱקי. . בכנס תכירו את האנשים שמאחורי השמות, תחשפו ֹלמערך ההכשרה, המטווחים והתרגו ֹלות, תשמעו ע ֹל מס ֹלו ֹל ההצטרפות וע ֹל מה שאתם זוכים ֹל ֱקב ֹל. family safe

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker