תפילה ומגן - הזמנה לכנס

פרויי ֱקט נושא נש ֱק בכ ֹל בית כנסת

ההשת ִד ֹלות ש ֹלנו! ש ֹלבים פשוטים: 3- ב

הצטרפות

ההצטרפות ש ֹלך איננה כרוכה בע ֹלויות כ ֹל שהם ו ֹלא מחייבת אותך ִדבר, מ ֹלב ִד הנכונות ש ֹלך ֹלשאת נש ֱק ו ֹלהשתמש בו בעת הצורך. אינך חייב ֹלהצטרף ותוכ ֹל ֹלהח ֹליט בתום הכנס אם ֹלהצטרף אם ֹלאו. בכנס תוכ ֹל ֹלמ ֹלא טופס הצטרפות שיאפשר ֹלך ֹלהמשיך במס ֹלו ֹל וי ֱקנה ֹלך את הזכות ֹלהשתתף בהכשרה המ ֱקצועית ש ֹלנו. יעי ֹל ההכשרה ש ֹלנו ייחו ִדית ומטרתה ֹלהכשיר אותך ֹלשימוש ובטוח בנש ֱק האישי, בכ ִדי שבמ ֱקרה חירום בבית, או ברחוב, . בבית הכנסת או בחנות, ת ִדע ֹלהגיב במהירות ובאופן בטוח את ההכשרה ש ֹלנו מנה ֹל ומ ֹלווה ראובן וורטהיים ג ֹלע ִד מאמן, מפתח ומובי ֹל תוכניות ה ִדרכה בארץ ובעו ֹלם ונחשב ֹלאח ִד המאמנים הטובים בארץ. ובטוח הבסיס המינימא ֹלי ֹלא יחייב אותך ִדבר מעבר ֹלנשיאת הנש ֱק האישי ש ֹלך בשבת וביום יום. תוכ ֹל ֹלבחור במס ֹלו ֹלים נוספים שה ֱקמנו והתאמנו עבורך. תוכ ֹל ֹלהח ֹליט ע ֹל רמת מעורבותך והזמן שת ֱק ִדיש ֹלשם כך. בכ ֹל מ ֱקרה ההתנ ִדבות ש ֹלך מתחי ֹלה בי ִדע המ ֱקצועי שתרכוש ובשימוש נכון ובטוח במ ֱקרה חירום. יעי ֹל

הכשרה

התנ ִדבות

ההשתתפות בכנס ֹלא מחייבת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker