The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

מרכז מיטל

מרכז מיטל הוא שירות מרכז מיטל – המרכז לטיפול בפגיעות מיניות בילדים ובני נוער בירושלים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. הוא ניתן ללא תשלום למשפחות הזקוקות לו באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות השונות ובהפעלת עמותת 'בית לכל ילד בישראל'. שעברו פגיעה מינית או 18 הטיפול מיועד לתושבי ירושלים, לילדים ולבני נוער עד גיל שגילו התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית ולבני משפחותיהם. את הטיפול מלווה עבודה טיפולית רציפה עם ההורים, כדי לתת להם – ודרכם לכל המשפחה – את התמיכה ואת המענה הטיפולי שהם זקוקים להם. ) ומיומנים בטיפול בילדים ובבני EFT( צוות המטפלים הם בעלי תואר שני בטיפול רגשי נוער. הם מקבלים הכשרות שוטפות והדרכות בתחום הטיפול בפגיעות מיניות בילדים ובנוער. הצוות כולל מטפלים – גברים ונשים – ממגזרים שונים, כך שמתאפשרת רגישות תרבותית לצורכי האוכלוסיות השונות בירושלים.

הטיפול ניתן במרכז מיטל בקמפוס חרוב בהר הצופים, וכן בגבעת שאול ובתלפיות.

meitalcenter@bily.org.il דוא"ל: | 02-5907007 ליצירת קשר טלפון: /https://bily.org.il אתר העמותה:

| קמפוס חרוב לילדים 16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker