The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

עמותת גושן הקימו רופאי ורופאות ילדים כדי לקדם את בריאותם, התפתחותם עמותת גושן את ושלומּותם המיטביות של ילדים. העמותה פועלת בכמה אפיקים: לקידום יכולתם של אנשי.ות מקצוע לתת מענה לצורכי בריאות מגוונים של ילדים; להגברת השימוש בידע, במידע ובפרקטיקה מבוססי מחקר; לקידום מדיניות ציבורית לטובת מתן שירות מיטבי, מקיף ורב־תחומי; וכן לייזום ולהפעלת תוכניות קהילתיות המקדמות את מטרות העמותה. כל אלה נעשים בשיתוף פעולה עם השירותים והארגונים הפועלים בקהילה ובמגזר השלישי, באמצעות קישור בין מערכת הבריאות למערכות החינוך והחברה. באמצעים שונים: הכשרת הטמעת מודל רחב של רפואת ילדים קהילתית רופאים.ות מומחים.יות ומתמחים.ות ברפואת ילדים כדי לשפר את יכולתם לתת מענה בנושאים מהותיים; יצירת קשרים בין־מקצועיים בין רופאי.ות ילדים לאנשי מקצוע נוספים; עידוד יזמות קהילתית; מדיניות ועוד. 2 . הוא מרכז ידע אינטרנטי מבוסס 'איך גדלת!' הנגשת ידע מבוסס מחקר להורים: מחקר, שמטרתו לספק ידע מקיף להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם ילדים. באתר יש מאות דפי ידע בנושאים שונים, והוא נגיש כולו בעברית ובערבית. 3 . הטמעת מודל לעבודה בשותפות עם הורים (מודל הכשרות לאחיות טיפת חלב: של"מ) בכל הדרגים המקצועיים בטיפות החלב, בשיתוף משרד הבריאות, קופות החולים, קרנות פילנתרופיות ועוד. במסגרת התוכנית: הטמעת עקרונות המודל בשגרת העבודה ובתהליכי ארגון והכשרה בשירותי טיפת חלב; קידום מנגנונים וערוצים פנימיים לשימור, פיתוח והרחבת השימוש במודל לטווח הארוך; הנגשה להורים של תכנים בנושאי התפתחות, הורות ורווחה הורית. 4 . העמותה עורכת מחקרים על אודות התפתחות ילדים ובריאותם ועל מרכז מחקר: קבלת שירותים במדינת ישראל. כל פעילות העמותה מלווה במחקרים מקדמים ובמחקרי הערכה. תהליך העבודה הוא מוכוון נתונים ואימפקט, בן ארבעה שלבים ולהם זיקה מתמדת: למידה, פיתוח, יישום והערכה/מחקר מלווים. פעולותיה המרכזיות של העמותה: 1 .

02-5907011 ליצירת קשר טלפקס:

info@goshen.org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker