יוסף יעקב (יוקוה) קווטינסקי ז"ל

ווקוי

ל"ז יקסניטוק בקעי ףסוי

1942-1961

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker