זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.7332222 ו. ביטוח אובדן כושר עבודה למורים המבוטחים בקרן הפנסיה ''מבטחים החדשה'' - ביטוח נכות כללית ( הביטוח אינו כרוך בתשלום ) תהליך הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה )תביעת נכות( אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה ''מבטחים החדשה'': לפחות, וכתוצאה מכך אינו 25% עמית אשר מחמת מצב בריאותו, איבד את כושרו לעבוד בהיקף של מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך ימים רצופים, והכל כפי שייקבע על ידי הוועדה הרפאית. 90- תקופה של למעלה מ בדיקת מחלה קודמת חודשי חברות, הנמנים מיום ההצטרפות או חידוש החברות 60- במקרים בהם עמית צבר בקרן פחות מ )לפי המאוחר מבין השניים( ועד למועד אובדן כושרו לעבוד, מחובתה של קרן הפנסיה לבחון האם אובדן כושרו לעבוד נובע ממחלה, מתאונה או ממום שהיו לעמית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה - שלב זה נקרא בדיקת מחלה קודמת. על מנת לבצע את בדיקת המחלה הקודמת, אוספת קרן הפנסיה מידע רפואי על העמית ממוסדות רפואיים שונים, בסיוע חברות המתמחות בכך, לאחר שחתם על טופס ויתור סודיות. לאחר איתור המידע הרפואי אודות העמית, מתכנסת הוועדה הרפואית, שלא בנוכחות העמית, ובוחנת האם מצבו הרפואי של העמית בגינו איבד את כושרו לעבוד, נובע ממחלה הקודמת למועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, תוך התייחסות למכלול מחלותיו. אם נקבע כי מצבו הרפואי של העמית נובע ממחלות שהינן קודמות לתאריך הצטרפותו, יקבל העמית בדואר רשום מכתב הדוחה את תביעתו בצירוף פרוטוקול הוועדה. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. ועדה רפואית החלטה על אובדן כושר עבודה נקבעת על ידי ועדה רפואית שבסמכותה לקבוע האם העמית נכה בהתאם לתקון קרן הפנסיה, לאיזו תקופה, מהו שיעור נכותו ומהו המועד בו איבד את כושרו לעבוד. במקרים בהם אין צורך בבדיקת מחלה קודמת, או במקרים בהם נקבע כי מצבו הרפואי של העמית, כולו או חלקו, אינו נובע ממצב רפואי קודם להצטרפות לקרן הפנסיה, יוזמן העמית להופיע בפני ועדה רפואית רופאים תעסוקתיים. 2 בהרכב של בהתאם לתקנון קרן הפנסיה רשאי העמית לבקש מראש ובכתב, לצרף לוועדה רופא תעסוקתי מטעמו, במקום אחד הרופאים. 10700- ' עמית אשר אינו יכול להופיע למועד שאליו זומן, מתבקש ליידע את מוקד שירות הלקוחות )טל .(700-064 מכתב בדבר החלטת הוועדה הרפואית, בצירוף פרוטוקול הוועדה, יישלחו לעמית בדואר רשום. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. תשלום הגמלה החלטת הוועדה הרפואית עוברת למחלקת תביעות לגמלה, לצורך ביצוע חישוב גובה הגמלה לה זכאי העמית, בהתאם להחלטה כאמור ולזכויותיו הרשומות בחשבונו בקרן הפנסיה. מן הראוי לציין כי במקרים בהם הנכות נובעת מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, תפנה מחלקת תביעות לגמלה לעמית על מנת לקבל ממנו את כל המסמכים והאישורים שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת לבדוק את זכאותו לתשלום גמלת הנכות בהתאם לזכאותו במוסד לביטוח לאומי. לאחר ביצוע חישוב ראשוני לגובה הזכאות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, יקבל העמית מכתב בו יתבקש לבחור האם רצונו לקבל השלמת קצבת נכות )ככל שקיימת( ושמירה על זכויותיו או לבצע משיכת כספים. לכל חודש בגין החודש הקודם והיא צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת 1- הגמלה משולמת ב פעם בשנה בהתאם למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה. מסמכים להגשת התביעה לפנסיית נכות כללית על מנת להגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות, על העמית לגשת לאחת מלשכות השירות הקרובה למקום ( ולהביא 1-700-700-064 ' מגוריו )פרטים בדבר מיקום לשכות השירות ושעות פתיחה ניתן לברר בטל

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

9/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online