זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

עמו את המסמכים הבאים: חודשים רצופים לפחות. 3- . אישור מרופא תעסוקה המעיד על אובדן כושר עבודה ל 1 . תעודת זהות, כולל הספח. 2 . תעודת זהות של בן-בת הזוג, כולל הספח. 3 . אישור חשבון בנק בבעלות העמית. 4 . אישור מהמעסיק על תחילת מילוי ימי מחלה ומועד סיום משוער. 5 . אישורים רפואיים נוספים על מצבו הרפואי. 6 . במקרה של תאונת עבודה יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי. 7 . במקרה של תאונת דרכים יש לצרף אישור משטרתי. 8 שנים 3 * בהתאם לתקנון קרן הפנסיה ניתן להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה עד ממועד אובדן כושר העבודה הנטען. * עמית הנמצא במצב של חוסר הכרה או במצב שאינו כשיר מבחינה קוגנטיבית להגיש תביעה, יוכל להגיש תביעה בשמו מי שהוכר על ידי בית המשפט כאפוטרופוס לרכושו. * עמית המאושפז ואינו יכול להגיע ללשכת שירות לשם חתימה על טופסי הבקשה, מתבקש לפנות ל''מבטחים החדשה'' ומשווק מטעמה יישלח אליו להחתימו. תהליך הגשת תביעת שאירים שאיריו או יורשיו של עמית שנפטר זכאים להגיש תביעת שאירים לבחינת זכאותם לתשלום גמלת שאירים. מיהם שאירים הזכאים לתשלום: . אלמנה - מי שהיתה נשואה לעמית שנפטר וגרה עמו תכוף לפני פטירתו או מי 1 שהוכרה על ידי ערכאה שיפוטית כידועה בציבור של העמית. שנה ביום הפטירה או 21 . יתום - בנו/בתו של העמית שנפטר, שטרם מלאו לו/ה 2 בן/ת מוגבל/ת. . הורה נתמך/ת - הורה של עמית שהיה/תה לוי/ה בו בפרנסתו/ה סמוך/ה על שולחנו, 3 אינו/ה מסוגל/ת לכלכל את עצמו/ה ומקבל/ת גמלת הבטחת הכנסה חפי חוק הבאחת .1980 - הכנסה, התשמ''א בדיקת מחלה קודמת חודשי חברות מיום הצטרפותו או חידוש החברות )לפי 60- במקרים בהם עמית צבר בקרן פחות מ המאוחר מבין השניים( ועד למועד פטירתו, מחובתה של קרן הפנסיה לבחון האם פטירתו נבעה ממחלה, מתאונה או מום שהיו לעמית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה - שלב זה נקרא בדיקת מחלה קודמת. על מנת לבצע את בדיקת המחלה הקודמת אוספת קרן הפנסיה מידע רפואי על העמית ממוסדות רפואיים שונים בסיוע חברות המתמחות בכך, לאחר שיורשיו של העמית חתמו על טופס ויתור סודיות. לאחר איתור המידע הרפואי אודות העמית מתכנסת הוועדה הרפואית ובוחנת, האם מצבו או סיבת פטירתו של העמית נבעו ממחלה קודמת למועד הצטרפותו לקרן הפנסיה, תוך התייחסות למכלול מחלותיו. אם נקבע כי סיבת פטירתו של העמית נבעה ממחלות שהינן קודמות לתאריך הצטרפותו, יקבלו השאירים בדואר רשום מכתב המפרט את האפשרויות העומדות בפניהם בצירוף פרוטוקול הוועדה. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד, יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. במקרים בהם ייקבע כי פטירתו של המנוח אינה נובעת ממחלה קודמת או במקרים בהם לא היה צריך לבדוק מחלה קודמת, תועבר תביעת השאירים לחשב הפנסיה לצורך ביצוע חישוב תשלום. במקרים בהם ייקבע כי פטירתו של העמית אינה נובעת ממחלה קודמת או במקרים בהם לא היה צורך בבחינת המחלה הקודמת, מועברת התביעה לגמלה, לצורך ביצוע חישוב גובה הגמלה לה זכאים השאירים, וזאת בהתאם לזכויות הרשומות בחשבונו של העמית בקרן הפנסיה. לכל חודש בגין החודש הקודם, והיא צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת 1- הגמלה משולמת ב פעם בשנה בהתאם למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה. מסמכים להגשת תביעה על מנת להגיש תביעה לקבלת פנסיית שאירים, על השאירים לגשת לאחת מלשכות השירות 1-700- ' הקרובה למקום מגוריו )פרטים בדבר מיקום לשכות השירות ושעות פתיחה ניתן לברר בטל ( ולהביא עמם את המסמכים הבאים: 700-064 . תעודת זהות של האלמן/ה לאחר שינוי מצב משפחתי לאלמן/ה. 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

10/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online