זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. אישור חשבון בנק בבעלות האלמן/ה. 2 . תעודת פטירה. 3 . אישור סיבת הפטירה. 4 . צו ירושה או צו קיום צוואה - במקרים בהם יש צורך לבחון מחלה קודמת. 5 . הוכחת מגורים משותפים כגון חשבונות בנק משותפים, אסמכתא על קניית דירה או 6 שכירתה סמוך לפני הפטירה. . אישורים כי הילדים הם ילדי המנוח/ה, כגון צילום תעודת הזהות של המנוח/ה, 7 צילום תעודת הזהות של היתומים, צילום תעודת הלידה או אישור מרשם התושבים במשרד הפנים. . דוח נתיחת גופה, ככל שקיים. 8 . דוח משטרתי - במקרים בהם הפטירה נובעת מתאונה, תאונת דרכים, מהתאבדות 9 * שאירי עמית שהתאבד יהיו זכאים לתשלום גמלה בתנאי שלעמית היו חברות בקרן הפנסיה בטרם התאבד. * כאשר קיימת זכאות לתשלום גמלת שאירים לא ניתן לבצע משיכת כספים בסכום חד-פעמי. , חייב/ת להגיע לחטיבה העסקית 18 * יתום/ה שבעת הגשת התביעה עלה על על מנת להגיש בקשה לשאירים לחשבונו/ה הפרטי על מנת לחתום על הסכמתו/ה להעברת גמלתו/ה לחשבון ההורה. תהליך הגשת תביעה לגמלת זקנה לאישה. 64- לגבר ו 67 בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, גיל הפרישה לזקנה הינו .60 אולם ניתן לפרוש לזקנה החל מגיל על מנת להגיש תביעה לקצבת זקנה, על העמית/ה לגשת לאחת מלשכות השירות הקרובה למקום ( ולהביא עמו/ה את 1-700-700-064 ' מגוריו/ה )פרטים בדבר מיקום ושעות פתיחה ניתן לברר בטל המסמכים הבאים: . תעודת זהות כולל הספח. 1 . תעודת זהות של בן/בת הזוג. 2 . אישור חשבון בנק בבעלות העמית. 3 ככל שקיים. 161 . טופס 4 . אישור על הקלה במס ככל שקיים. 5 חודשים לפחות לפני המועד בו העמית מעוניין 3- יש לציין כי הגשת התביעה לקבלת פנסיית זקנה תוגש כ פרוש, וכן כי בהתאם לתקנון קרן הפנסיה לא תשולם פנסיית זקנה בעד תקופה שקדמה לחודש שבו הוגשה התביעה. או בכל מקרה אחר שקיים דוח כאמור. . אישור על הקלה במס, ככל שקיים. 10 . צו מינוי אפוטרופוס - במקרים בהם מונה אפוטרופוס על ידי בית משפט. 11 * תביעה בשם קטין תוגש על ידי האפוטרופוס שלו )הורה או מינוי על ידי בית משפט(. חודשי 12

חופשות 3.5

חופשות 3.5 א. חופשת מחלה

* מחלה מוגדרת כ''מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה''. עובד זכאי לחופשה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון: מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכדומה, ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא. 30- * עובד הוראה במשרה חלקית או מלאה או יותר ממשרה, זכאי בשנה אחת ל ימי מחלה, דהיינו חודש בשנה ובכלל זה שבתות וחגים )למעט פגרות: סוכות, חנוכה ופסח( ואם עבד פחות משנה - לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה .( 33.212 תקשי''ר )חופשת הקיץ איננה נחשבת(. זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה ) * עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר, באופן יחסי לחלקיות משרתו. * עובד הוראה המרכז משרתו בארבעה ימים בלבד, נחשבים לו כל ארבעה ימי

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

11/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online