זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

היעדרותו מבית הספר כשבוע ימים )החישוב המדוייק ייעשה על פי שעות(. ימי המחלה יתורגמו לשעות עבודה, והחישוב יתנהל בשעות, בהתאם. 30 * חוזר מנכ''ל מיוחד א', תשמ''ז, תקשי''ר( ) ב. הודעה על העדרות מטעמי מחלה * עובד הוראה שנעדר מן העבודה מחמת מחלה, חייב להודיע על כך למנהל המוסד החינוכי בתחילת היום הראשון להיעדרו. אם נבצר מן העובד למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה אחר .( 33.211 תקשי''ר ) * עובד הוראה שחלה לפני יום מנוחה או פגרת חג, ומחלתו נמשכת גם לאחר תום ימי המנוחה או החג, ייחשבו אלו כימי מחלה, להוציא חופשת קיץ, חופשת סוכות, חופשת .( 5/ חוזר מנכ''ל תשל''ה חנוכה או חופשת פסח, שאז לא ייחשבו ימי החופשה כימי מחלה ) * עובד הוראה שהודיע על שובו מחל''ת, אך נמנע ממנו לשוב לעבודתו מפאת מחלה, זכאי לקבל שכר על חשבון ימי מחלה צבורים מן היום שנקבע כיום שובו לעבודה. * עובד אשר חלה וממתין להחלטת הוועדה הרפואית, יכול בינתיים לנצל את יתרת ימי .( 05/10 חוזר משכורות - בני בנימין המחלה העומדים לזכותו ) ג. חופשת מחלה על חשבון ימי הצהרה * עובד הוראה רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. .( 33.222 תקשי''ר זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה ) * לתשומת לב: היעדרות של יום אחד פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין זה כניצול ''ימי הצהרה'' לכל שנת הלימודים. * ימי הצהרה נרשמים כימי מחלה על חשבון המחלה הצבורה. * עובד הוראה הנעדר למעלה מיומיים, איננו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו על פי הודעה אישית וחלק נותר על סמך תעודת מחלה. ד. חופשת מחלה לעובדת בהיריון * עובדת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, על סמך תעודה רפואית שמצבה לרגל ההיריון מחייב זאת. .( 33.312 תקשי''ר דין היעדר לפי פסקה זו כדין היעדר לרגל מחלה ) שעות בתקופת 40 - . אם היא עובדת שבוע מלא, למעלה מארבע שעות ביום 1 היריונה. שעות בתקופת היריונה. 20 - . אם היא עובדת שבוע מלא, עד ארבע שעות ביום 2 הגורמים המתאימים במשרד הראשי ובלשכות המחוזיות יאשרו היעדרויות מהעבודה במסגרת זו, על סמך תעודה רפואית שהעובדת תמציא, וזאת ללא חיוב ימי חופשה .( 4/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב מכל סוג שהוא ) היעדרות לצורך הנ''ל מעל למכסה המפורטת לעיל, דינה כדין חופשת מחלה .( 33.311 תקשי''ר ) ה. היעדרות בשל טיפולי פוריות עובד הוראה או עובדת הוראה רשאים להיעדר מהעבודה בגין טיפולי הפריה חוץ-גופית. דין העדרות זו כדין מחלה. ;30.7.1990 מיום 178 ' עמ 1325 לחוק עבודת-נשים, ס''ח 10 ' תיקון מס ) ( 2/ חוזר מנכ''ל אכא''ב תשנ''א ו. היעדרות מהעבודה בששת השבועות הקודמים ללידה עובדת הוראה הנעדרת מעבודתה בששת השבועות הקודמים ללידה, וממציאה תעודה רפואית המעידה כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת, היעדרותה תיזקף על חשבון חופשת הלידה או חופשת .( 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב המחלה, בהתאם לרצונה של העובדת )

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

12/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online