זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

עובדת ההוראה זכאית לבקש שתקופת ההיעדרות הנ''ל תיחשב כתקופת חופשה ללא שכר. ז. שמירת היריון עובדת הוראה הנמצאת בשמירת היריון, תהיה חייבת למצות את ימי המחלה העומדים לרשותה. רק עם מיצוי ימי המחלה היא תוכל לקבל גמלה מהביטוח הלאומי. ( מקורות: חוק הביטוח הלאומי, פסיקת בית דין לעבודה והוראות תקשי''ר ) עובדת הוראה תמציא לביטוח הלאומי אישור ממחלקת כוח אדם במחוז, כי אין עומדים לזכורתה ימי מחלה צבורים, ובמועד שבו יסתיימו ימי המחלה, תמלא בקשה לחל''ת. עובדת הוראה שצברה ימי מחלה גם במקומות עבודה קודמים יכולה לצרף ימי מחלה < אלה למימוש תקופת שמירת ההיריון. ניצול ימי מחלה עדיף על פנייה לביטוח הלאומי כי תשלומי ביטוח לאומי לא נותנים שכר < חוזר בני בנימין, מלא, לא זכות לוותק, לא למחלה, לא לחופשת קיץ ולא לפנסיה ) .( 26.10.1997 מיום 10/97 מתאם משכורות מורים, לחודש ח. מחלה בחופשת לידה א. עובדת הוראה שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאחד מאלה: . להאריך את חופשת הלידה עד תום האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, 1 ימים(. 112) שבועות 16 ובלבד שחופשת הלידהלא תעלה בסך הכל על ( בחתימת בני בנימין 23.6.1996 מיום 6/96 חוזר אגף הכספים של משה''ח ) . לפצל את חופשת הלידה כך שתקופת האשפוז, שאינה עולה על ארבעה שבועות, 2 לא תובא במניין חופשת הלידה. ב. על עובדת ההוראה להודיע על בחירתה למדור כוח אדם בלשכה המחוזית, אשר יחייב את ימי המחלה שלה ויודיע על כך, באמצעות העובדת, לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריה. 26.7.1990 - תחולה: ד' אב תש''ן 14/ , הודעת נציבות שירות המדינה נא 1954- תיקונים לחוק עבודת נשים תשי''ד ) ( 16.1.1991 מיום ט. היעדרות של אם לרגל מחלת ילד שנים, זכאית להיעדר מן העבודה לרגל מחלת ילדה 16 * עובדת הוראה, אם לילד עד גיל ימים בשנה, על חשבון חופשת מחלה צבורה. עובדת הוראה העומדת להשתמש 12 עד בזכות זו תודיע על כך מוקדם ככל האפשר, בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרה ( 03/4 א'; חוזר משכורות 1 ; חוזר מנכ''ל תשס''ב 8/ חוזר מנכ''ל תשל''ב ) * עם מסירת ההודעה תציין עובדת ההוראה גם את מקום הימצאה בעת היעדרה. אם נבצר ממנה למסור את ההודעה בעצמה, תדאג למסירתה באמצעות אדם אחר. * ''עובדת הוראה תהיה זכאית ליהנות מהסדר זה רק אם תמציא תעודה רפואית על מחלת ילדה והודעה בכתב חתומה בידה, שנאלצה להיעדר מהעבודה בציון ימי ההיעדרות מפאת הצורך לטפל בילד חולה.'' ''עובדת הוראה חייבת להמציא תעודה רפואית והצהרה לא יאוחר מהיום השלישי להיעדרה''. שנים, לרבות עובד-אלמן, גרוש או אב לילד 16 * לצורך פסקה זו: ''עובדת - אם לילד עד גיל .( 33.256 תקשי''ר ) ''16 עד גיל * לתשומת לב: במקרים חריגים ניתן לפנות אל מדור כוח אדם במחוז, בצירוף מסמכים רפואיים על מחלת בן המשפחה ועל הצורך של העובד לשהות במחיצתו. לפנייה יש לצרף גם תלוש משכורת של בן הזוג בציון מקום עבודתו ותפקידו .(33.208 )תקשי''ר י. זכות מורה- גבר להיעדר לרגל מחלת ילד , רשאי 16 - מורה גבר, אב לילד עד גיל 1988 בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ''ה להיעדר מעבודתו לרגל מחלת ילדו עד שישה ימים בשנה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

13/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online