זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

זכות זו מותנית בכך: א. בת זוגו עובדת, ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאות זו.

ב. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד. (9/ )חוזר מנכ''ל תשמ''ט 1.5.1989 תחולה על העובד למלא תצהיר זה: תצהיר . אני הח''מ )שם פרטי ומשפחה( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזה, כי נעדרתי מכוח החוק בשל מחלת ילד, מיום _ _ _ _ _ _ _ _ _

עד ליום _ _ _ _ _ _ _ _ מצו''ב אישור רפואי _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. פרטי הילד 2 שם פרטי ומשפחה __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

לעניין זה אנו הח''מ מצהירים כדלקמן: . פרטי המעביד של בן הזוג 3 שם פרטי ומשפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

פרטי המעביד של בת הזוג שם פרטי ומשפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

שם בית העסק או מקום העבודה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. לבת הזוג זכות להיעדר בשל מחלת ילדה, בהתאם לתנאי העבודה במקום 4 עבודתה _ _ _ _ ימים לשנה.

. מספר הימים שבהם נעדרו בני המשפחה מעבודתם בשל מחלת הילדים 5

במשך שנה זו: _ _ _ _ ימים.

. בת הזוג לא נעדרה מעבודתה בשל מחלת הילדים. 6

. עותק מתצהיר זה נמסר למעביד של בת הזוג ביום _ _ _ _ _ _ _ 7

, נמצא בחזקתי הבלעדית. 2 . אני מצהיר, כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 8 )מחק את המיותר(

תאריך _ _ _ _ _ חתימת בת הזוג _ _ _ _ _ _ חתימת בן הזוג _ _ _ _ _

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

14/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online