זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יא. היעדרות בשל מחלת ילד החולה במחלה ממארת בחוק דמי מחלה, ''היה הילד חולה במחלה ממארת, והעובד/ת עבד/ה 1994 בהתאם לתיקון תשנ''ד ימים בשנה בשל היעדרות 60 שנה אחת לפחות אצל אותו מעביד, יהיה/תהיה העובד/ת זכאי/ת לזקוף כאמור. עובד/ת שנעדר/ת מעבודתו/ה מכוח סעיף זה, ימסור/תמסור למעביד טופס הצהרה חתום בידו/ה וביד בת/בן זוגו/ה, ואם הילד נמצא בחזקתו/ה הבלעדית - בידו/ה בלבד. להודעה יצרף אישור על מחלת הילד. טופס הצהרה )להלן - 1993- לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(. תשנ''ג 1 ''לעניין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף החוק(

. אני הח''מ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 )שם פרטי ומשפחה( )מס' ת.ז.( מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי מכוח החוק בשל מחלת ילדי, מיום _ _ _ _ עד ליום _ _ _ _ _ )מצורף אישור רפואי(

כמו כן, אני מצהיר בזה כי בן/בת זוגי לא ייעדר/תיעדר ע''ח מחלתו/ה בגין היעדרות זו.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ תאריך חתימת העובד יב. היעדרות לרגל מחלת בן/בת זוג ( 44 - 43 ' א' עמ 10/ חוזר מנכ''ל תשנ''ט ימים בגין מחלת בן/בת זוג ) 6 ניתן להיעדר יג. היעדרות בשל מחלת הורה שנה, זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת 65 עובד שלו הורה שמלאו לו המחלה הצבורה שלו בשל מחלת ההורה. הורה חולה נחשב מי שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום. פג' לחוק הביטוח הלאומי. 127 הגדרת ''פעולות יום יום'' היא כהגדרת מונח זה בסעיף .( 1968 נוסח משולב, התשכ''ח ) סעיף זה מתייחס לפעולות הבאות: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית. עובד שההורה שלו נמצא במוסד סיעודי )המוגדר כמוסד סיעודי או כמחלקה סיעודית, שבהם הערה: מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים(, אינו זכאי לזקוף בתקופת המחלה הצבורה היעדרות לשם טיפול בהורה. המורה הנעדר צריך למלא את טופס ההצהרה הבא: טופס הצהרה . אני, הח''מ שם פרטי ושם משפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ תאריך לידה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען מגורים _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזאת כי נעדרתי בשל מחלת הורה ולצורך טיפול בו מיום _ __ _

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

15/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online