זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

עד יום _ __ _ _ _ _ )מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום(

. פרטי ההורה 2 שם פרטי ושם משפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ __ _

תאריך לידה _ _ _ _ _ _ _ _ מען מגורים _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

לחוק בפרק 1 . אני מצהיר, כי אף לא אחד אחר מאחיי מימש את זכאותו מכוח סעיף 3 הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל אינו נמצא במוסד סיעודי.

. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הוא _ _ _ _ 4

תאריך _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ חתימת העובד _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ יד. מחלה בשנת שבתון עובד הוראה, היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות, מקבל חופשה ללא תשלום ממעבידו, וכתוצאה מכך יחסי עובד-מעביד מצויים בהשהיה. אם חלילה חלה עובד הוראה, ועל פי המלצת הרופא הוא חייב לשהות במיטתו תקופה העולה על חודשיים, וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, עליו לדווח על מחלתו לבעלות שממנה יצא העובד לשבתון. קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות שממנה יצא העובד לשבתון תתחיל לשלם את משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על חשבון ימי המחלה שהצטברו לרשותו. ( 5/ , חוזר מנכ''ל תש''ן 33.261 תקשי''ר ) עובד קבוע אשר שהה בחופשה בחוץ לארץ וחלה שם, יצטייד בתעודה רפואית מטעם רופא מקומי במקום הימצאו בחוץ לארץ. בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת מחלתו של העובד. עם שובו ארצה ימציא .( 5/ חוזר מנכ''ל תש''ן העובד את התעודה למנהל בית הספר ) טו. החזרת ימי חופשת מחלה עקב פגיעת צד שלישי נעדר עובד לרגל מחלה, וסיבת היעדרו קשורה בפגיעה של צד שלישי בעובד )כגון: תאונת דרכים(, .( 33.276 תקשי''ר יודיע העובד על כך מיד בכתב למעסיק ) (, לתבוע מאת המזיק את הכספים אשר שילמה 33.276 בהתאם להוראת פסקת תקשי''ר אם הוחלט ) הממשלה לעובד, חייב העובד להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע למדינה במימוש .( 33.277 תקשי''ר זכויותיה ) ( ובתוכם פיצוי בעד תקופת היעדרו מן 33.276 כאמור בתקשי''ר קיבל העובד פיצויי נזיקין לרגל מחלה ) העבודה, כולה או חלקית, עליו להעביר מיד לממשלה את הפיצוי, לפי ערך משכורתו בעת ההחזרה, בתנאי שלא יעלה על גובה הפיצוי שקיבל. הוראות פסקה זו אינן חלות על פיצויים שקיבל עובד מכוח פוליסה פרטית, לביטוח נגד מחלה או תאונה .( 33.278 תקשי''ר ) הוחזרו לממשלה או קוזזו סכומים אשר שילמה הממשלה לעובד בעד חופשת המחלה שלו, או העביר העובד את הפיצויים שקיבל, יזוכה בהתאם לכך חשבון חופשת המחלה של העובד, אשר חויב עם תשלום משכורתו. תקופת היעדרו של העובד, שבה זוכה חשבון חופשת המחלה שלו כאמור לעיל, תיחשב כתקופת עבודה .( 33.279 תקשי''ר לכל דבר ) טז. היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה''ל נפצע או חלה עובד בשירות מילואים, ומשום כך אינו יכול לחזור לעבודה בתום תקופת שירות המילואים שאליו נקרא, או נכה הנעדר עקב טיפול רפואי, יודיע על כך לממונה עליו וימציא לו תעודה רפואית

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

16/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online