זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 33.291 תקשי''ר ) , ושאינו זכאי לקבל לקבל מהצבא כל תשלום בעד תקופת היעדרות, 33.291 עובד שעליו חלות הוראות תיראה תקופת היעדרות זו כתקופת מחלה, והוא יהיה זכאי למשכורת בעדה אם ובמידה שהיא מגיעה לו. עובד כנ''ל, הזכאי לקבל מהצבא בתקופת ההיעדר תגמולים עבור טיפול רפואי, יקבל מהמשרד את .( 33.293 תקשי''ר משכורתו הרגילה עד מקסימום מסוים שנקבע בחוק ) , עובד זכאי לקבל מהצבא את התשלום בעד תקופת היעדרותו, רשאי 33.293 למרות האמור בפסקה לבקש מהאחראי, אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים, לנצל את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותולהשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד לאחראי, בסוף כל חודש, בקשה שבה יצהיר על .( 33.294 תקשי''ר התשלומים שקיבל מהצבא בעד אותו חודש ויצרף לבקשתו אישור על אותם תשלומים ) , ישולם לו על חשבון ימי חופשת המחלה שלו 33.294 א. הגיש עובד בקשה על פי פסקה ההפרש בין משכורתו הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין התשלומים שקיבל בעד אותו חודש בצבא. ב. ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורתו בעד היעדר מהעבודה לרגל פציעה או מחלה בתקופת שירות מילואים, ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר .( 33.295 תקשי''ר ) יז. היעדרות עקב פגיעה מפעולות איבה , זכאי 1970- עובד שנפגע ''פגיעת איבה'', כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש''ל לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות תגמול בעת טיפול רפואי בהתאם לתקנות התגמוילם לנפגעי .1970- פעולות איבה )פיצוי בעת טיפול רפואי(, תש''ל עובד כאמור, שנפגע מפעולת איבה, שהוכרה גם כפגיעה בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק ביטוח לאומי (, זכאי - לפי בחירתו - לקבל את זכויותיו כנפגע עבודה לפי פרק ג' לחוק 1968- נוסח-משולב, תשכ''ח ) .( 33.297 תקשי''ר האמור, במקום התגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה ) יח. היעדרות בגלל תאונה בעבודה עובד הנעדר מהעבודה בגלל פגיעה בעבודה, אין תקופת היעדרות נזקפת לחשבון חופשת המחלה שלו ,( 33.656 תקשי''ר )פרט למקרים שבהם משלמים לעובד את משכורתו על חשבון חופשת המחלה שלו ) .( 33.613 תקשי''ר והוא מקבל ''דמי-פגיעה'' מהמוסד לביטוח לאומי( ) הגדרת ''תאונת עבודה'' כוללת אף תאונות שאירעו שלא תוך כדי העבודה, אך הן קשורות לעבודה, כגון: . אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן, 1 אף אם אינו מעונו, או מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו אירעה התאונה. . אירעה תוך כדי עבודתו של העובד, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, 2 בעשותו להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש .( 33.621 ;33.622 תקשי''ר ) מדריך לעובד שנפגע בתאונה עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה, בין אם במקום עבודתו ובין אם בדרכו לעבודה או בשובו ממנה, צריך למלא שני טפסים של המוסד לביטוח לאומי. - טופס זה ממולא על ידי הנהלת בית הספר, והוא מהווה אישור למחלקת 250/ . טופס בל 1 תאונות של קופת החולים שבה הוא חבר, שמוציאה על פיו תעודה של נפגע-בעבודה. - טופס שהנפגע ממלא בו את כל הפרטים, פרט לסעיף המשכורת 211/ . טופס בל 2 בשלושת החודשים שקדמו לתאונה )שאותו ממלאים בגזברות הלשכה המחוזית, או המעסיק/בעלות, למי שאינם עובדי משרד החינוך(. בצירוף התעודה הרפואית של נפגע-בעבודה יש להמציא למוסד לביטוח לאומי הסמוך 211/ את טופס בל למקום המגורים של העובד. עד לתקופה של שישה חודשים מתאריך 75% המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד שנפגע משכורת של התאונה. כיוון שמשרד החינוך/בעלות ממשיך לשלם לעובד שנפגע את המשכורת המלאה, מתבקש העובד

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

17/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online