זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

להחזיר לגזברות משרד החינוך/בעלות את הכספים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי כדי שלא ינכו את תקופת ההיעדרות מימי המחלה הצבורים לרשותו. יט. דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי וניצול חופשת מחלה שבועות 26 המוסד לביטוח לאומי אינו משלם בעבור פגיעה אחת יותר מדמי פגיעה בעד ≈ .( 33.651 ; תקשי''ר 48 ' החוק הנ''ל ס ) המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי פגיעה בעד יום הפגיעה. יום זה ייחשב כיום שבו ≈ עבד העובד, והוא יהיה זכאי לקבל מהמשרד את שכרו המלא בעד אותו יום .( 33.652 א'; תקשי''ר 49 ' החוק הנ''ל ס ) לא שילם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה בעד היומיים הראשונים שאחר יום הפגיעה ≈ .( 33.653 תקשי''ר בעבודה, העובד זכאי לקבל מהמשרד את שכרו בעד היומיים ) עובד שנפגע בעבודה וזכאי לפי חוק הביטוח הלאומי לדמי פגיעה בשיעור נמוך ≈ ממשכורתו החודשית הממוצעת, יקבל ממעסיקו את ההפרש בין משכורתו החודשית שבועות, הפרש זה ישולם לעובד 26 הממוצעת, לבין דמי הפגיעה שיקבל מהמוסד, עד אחרי שימציא למנהל היחידה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על התשלומים שניתנו לו. בפסקה זו, משכורת חודשית ממוצעת פירושה: משכורת משולבת הכוללת את כל הרכיבים החייבים בדמי ביטוח לאומי, ששולמה בשלושת החודשים האחרונים בטרם .( 33.655 תקשי''ר ) 3- נפגע, מחולקת ב שבועות שבועות להיעדרו של עובד שנפגע בעבודתו, ואין הוא זכאי עוד 26 תמו ≈ ( ואינו יכול עדיין לחזור לעבודה, רשאי 33.655 ראה פסקה לתשלומים מן המשרד ) הוא לבקש שיינתן לו לנצל את ימי חופשת המחלה הצבורים העומדים לרשותו להשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד בסוף כל חודש אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלומים שניתנו לו באותו חודש בתור דמי נכות, וישולם לו חשבון ימי חופשת המחלה הצבורה ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת, שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד, לבין דמי הנכות. מועסק עובד, בעקבות תאונה בעבודה, רק חלק מיום העבודה )בין אם לא חזר לעבודה מלאה ובין אם חזר לעבודה מלאה לתקופה מסויימת, ולאחר מכן נאלץ לעבור לעבודה חלקית(, ישולם לו על חשבון ימי חופשת המחלה הצבורה לו ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין דמי הנכות, בצירוף .( 33.656 תקשי''ר המשכורת החלקית שהוא מקבל בעד עבודתו החלקית ) ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורתו של עובד בעת היעדר להעבודה לרגל ≈ (, ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר ועניין. 33.656 על פי פסקה תאונה, ) תמה תקופת דמי הפגיעה כאמור לעיל, והעובד שנפגע בעבודה נמצא נכה כתוצאה מן ≈ הפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק, במסגרת הוראות חוק .( 33.661 תקשי''ר הביטוח הלאומי ) עובד שפגיעה בעבודה גרמה את מותו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים בנפטר ≈ .( 33.662 תקשי''ר קצבה או מענק, במסגרת הוראות חוק ביטוח לאומי ) היעדרותו של עובד הוראה, שנפגע במהלך טיול או מסע במשך שנת הלימודים, נעדר ≈ מעבודתו עקב פגיעה זו וקיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, תיראה היעדרות זו .( 6/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב לצורך חישוב שכרו בחופשת הקיץ כתקופת עבודה ) עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ, וממשיך להיות חולה עקב ≈ התאונה גם בזמן החופשה, זכאי לתשלום בעד חופשה כפי שהיה מגיע לו אילו היה .1953- בריא, וכן זכאי לתשלום דמי פגיעה על סמך חוק ביטוח לאומי, תשי''ד עובד הוראה שנפגע בחופשת הקיץ, התאונה אינה נחשבת תאונת עבודה ועל כן דינו ≈ כדין מורה שחלה בחופשת הקיץ, הממשיך לקבל את שכרו כאילו הוא בריא .( 33.657 ; תקשי''ר 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''ז ) ריפוי ושיקום פגיעה בעבודה של עובד מזכה אותו בריפוי, בהחלמה, בשיקום רפואי ובשיקום מקצועי,

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

18/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online