זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 33.641 , תקשי''ר 42 ' החוק הנ''ל ס על חשבון המוסד לביטוח לאומי ) כ. ניצול ימי מחלה על ידי עובד הוראה שנפסל מטעמי בריאות . עובד מדינה שנפסל לשירות מטעמי בריאות 1

נכות והוא זכאי לגמלה, 100% א. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות, ונקבעו לו רשאי לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם, והוא ימשיך לקבל משכורת - הכל לפי 65 עד שיסיים ניצול כל היתרה העומדת לזכותו, או עד הגיעו לגיל התאריך המוקדם יותר. נכות, רשאי 99% עד 51% ב. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות, שנקבעו לו לנצל אחוזים מימי המחלה העומדים לזכותו לפי מספר אחוזי הנכות שנקבעו לו, - הכול לפי התאריך המוקדם יותר. 65 או עד הגיעו לגיל שנים, 58 ימי מחלה והוא בן 100 נכות, עומדים לזכותו 60% נקבעו לעובד לדוגמה: ימי מחלה בלבד. 60 ימשיך לקבל משכורת עבור נכות, לא יהיה זכאי 50% ג. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד לניצול יתרת ימי המחלה שלו , והוא יפרוש מן השירות בתאריך שנקבע וכפי שנהוג עד כה. עבור ימי המחלה שלא נוצלו יקבל תשלום .( בתקשי''ר 33.271 לפי האמור בפסקה ) נכות, 50% ד. במקרים שבהם עובד מסוים נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד והוא משולל כל כושר עבודה ורתוק לביתו או למיטתו על פי אישורים רפואיים, ועומדים לזכותו ימי מחלה שטרם ניצל, הוא רשאי לפנות אל מנהל כוח אדם באמצעות המחוז, בבקשה לאשר לו לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם או בחלקם. האמור לעיל לא גורע מזכותו של העובד לקבל פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה, (, וזאת אם פיצוי זה גבוה יותר מהתשלום שהוא בתקשי''ר 33.27 כאמור בסעיף ) עשוי לקבל על פי האפשרויות המנויות לעיל, או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר לגמלאות ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו, במקום לממש את זכותו להמשיך ולקבל משכורת במסגרת ניצול ימי המחלה, כאמור לעיל. . עובד בעלות שנפסל לשירות מטעמי בריאות 2 עובד הוראה שהנו עובד בעלות, אשר נפסל להמשיך ולעסוק במקצועו, ינצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו. , ינצל את כל הימים הצבורים ולאחר מכן יפרוש לפנסיית 100% אם נקבעה לו נכות של נכות. , ינצל רק מחצית ימי המחלה הצבורים, ובתום ניצול מחצית 50% אם נקבעה לו נכות של .50% ימי המחלה יפרוש לפנסיית נכות בשיעור של הימים שנותרו ינוצלו על ידו בהמשך העבודה במחצית המשרה, כאשר יהיה זקוק לניצול ימי המחלה. יתרת ימי המחלה ניתנת לפיקדון בהתאם לקריטריונים המקובלים לפדיון ימי מחלה. ( 17.101991 מיום 6/ הודעת נש''מ נב ) ( 1/ חוזר מנהל כוח אדם תשנ''ו ) כא. חופשת מחלה נוספת לעובדי מדינה . כללי 1 אם חלה עובד למשך תקופה ארוכה מהתקופה שבה הוא זכאי לחופשת מחלה במשכורת מלאה, יודיע על כך מיד למנהל היחידה האחראי. האחראי יביא את הדבר לידיעת נציבות שירות המדינה, והיא תקבע אם לתת לעובד חופשת מחלה נוספת במחצית המשכורת לתקופה של לא יותר משלושה חודשים, או אם תיחשב תקופת היעדרותו הנוספת כתקופת מחלה ללא משכורת. עובד שהשלים שלוש שנות עבודה בהוראה לפחות, ואשר מיצה את כל ימי המחלה הצבורים שעמדו ( להגיש בקשה לתוספת ימי מחלה בשכר מעבר של התקשי''ר 33.213 - בהתאם לסעיף לזכותו, רשאי ) לזכות הצבירה, אם חלפו שנתיים לפחות מיום קבלת תוספת זו. חופשת מחלה חלקית נוספת, שאושרה על ידי נציבות שירות המדינה, ניתנת בנוסף לימי חופשת מחלה צבורה של העובד אשר נוצלו. אין לחייב בהם את ימי חופשת מחלה שיעמדו לזכות העובד בעתיד. בסיום שירותו של העובד, בעת חישוב ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לצורך קבלת פיצוי, ינוכו חלקי הימים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

19/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online