זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 33.213 תקשי''ר הנ''ל ממאזנו של העובד ) לא אישרה נציבות השירות לעובד חופשת מחלה נוספת במחצית משכורת, או חלפה תקופה ארוכה מהתקופה שבגינה הוא זכאי לחופשת מחלה במחצית משכורת, תיחשב תקופת היעדרותו .( 33.214 תקשי''ר הנוספת כחופשת מחלה ללא משכורת ) . נהלים 2 א. על העובד למלא סעיף א' בטופס מיוחד, לצרף מסמכים רפואיים מתאימים, הכוללים הערכה רפואית על תקופת ההיעדרות המשוערת, בציון האבחנה הרפואית ולהמציאו למדור כוח אדם בהוראה במחוז. ב. המדור יבדוק את הבקשה, ימלא חלק ב' של הטופס, יחתים את מנהל המחוז ויעביר , מנהלת גף רווחה של עובדי הוראה, משרד שרית ארבל-לוי את הבקשה אל הגב' , ירושלים. 15 החינוך, רח' כנפי נשרים ג. במקביל או אף לפני כן, לפי נסיבות המקרה, יפנה המדור את העובד אל לשכת .( של התקשי''ר 33.232- כמתחייב מן האמור ב הבריאות המחוזית, ) ד. הועברה הבקשה לאגף כוח אדם בהוראה, יביא מנהל האגף בחשבון בין יתר שיקוליו, גם את העובדות הבאות: . העובד סיים את בדיקותיו הרפואיות 1 . העובד מוסמך ו/או נמצא בהליכים להסמכה 2 . חוות דעת פדגוגית שלילית 3 . אזהרת מנכ''ל 4 . הליכים משמעתיים 5 ה. אם אושרה הבקשה על ידי אגף כוח אדם בהוראה, מותנה ביצועה באישור לעיל. 4 ההיעדרות על ידי לשכת הבריאות המחוזית, כאמור בסעיף ו. בקשה שלא תוגש ע''ג הטופס המתאים ו/או ללא חתימת מנהל המחוז - לא תטופל .( 8.5.1985 מיום 9/ חוזר מנהל האגף לכוח אדם בהוראה מה ) . פניית המעסיק )משרד החינוך( ללשכת הבריאות המחוזית 3 מנהל היחידה חייב לפנות מיד אל לשכת הבריאות המחוזית במקרים המפורטים להלן: א. אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה לעיתים קרובות. ב. אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה תקופה ארוכה משני חודשים ללא הפסק, או אם הגיש עובד תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת. ג. אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד. ד. אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד עקב מחלתו, תקופה מסויימת, עבודה קלה בלבד. ( 33.232 תקשי''ר ) . סמכות לשכת הבריאות המחוזית 4 לשכת הבריאות המחוזית רשאית במקרים הנראים לה, לפי בקשת מנהל היחידה או ביוזמתה היא, לערוך בדיקת ביקורת בביתו של העובד הנעדר לרגל מחלה או במקום שהעובד הודיע כי הוא נמצא בו, .( 33.236 תקשי''ר או לדרוש שהעובד יתייצב לבדיקה רפואית בהתאם להוראותיה ) לשכת הבריאות המחוזית רשאית לאשר או לא לאשר היעדרות מן העבודה על פי תעודות מחלה .( 33.237 תקשי''ר המועברות אליה, או לקצר תקופות היעדר שצוינו בתעודות המחלה ) הבהרה: חישוב ימי מחלה כימי לוח ולא כימי עבודה מכסות חופשת המחלה של העובדים מחושבות על בסיס של ימי לוח ולא של ימי עבודה. על כן, בכל מקום בפרק משנה זה שבו נאמר ''ימי מחלה'', הכוונה היא לימי לוח, כלומר: ימי מנוחה, מועד וכיו''ב, החלים בתוך תקופת המחלה, נחשבים אף הם כימי חופשת מחלה )פרט לפגרות: סוכות, חנוכה, פסח וחופשת הקיץ(. ( 33.208 ; תקשי''ר 5/ חוזר מנכ''ל תשל''ה ) נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה 4.5

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

20/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online