זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה 4.5 א. חישוב ימי מחלה לעובד הוראה

חושבו ימי חיוב וזיכוי של ''ימי מחלה'' לעובדי הוראה בחינוך 1.4.1980 . עד 1 יש לחשב 1.4.1980- העל-יסודי על בסיס יומי או על בסיס של שעות. החל מ חיוב ''ימי מחלה'' לעובדי הוראה על בסיס שעות, בהתאם להיעדרותם ממערכת השעות הקבועה של עובדי ההוראה בבית הספר. . כל עובד הוראה זכאי בכל שנה למספר ''שעות ימי מחלה'' הזהה למכפלת 2 בסיס משרתו של עובד ההוראה בארבע. מנה זו היא יחסית להיקף העסקתו השנתי של עובד ההוראה )גם מעל למשרה(. . מהמנה של שעות ימי המחלה המתקבלת יקוזזו שעות היעדרות עקב מחלה 3 במשך השנה. שעות העודף שיתקבלו יתורגמו בסוף שנת הלימודים לימים, שייזקפו לזכותו של עובד ההוראה. ימים אלה ניתנים לגרירה משנה לשנה .( 6 חוזר מנכ''ל תשמ''ו ) להלן כמה דוגמאות:

שיעור משרה בסיס משרה שעות מחלה לחישוב שנתי 100% 24 96 100% 18 72 100% 16 64

בסיס משרה שעות מחלה לחישוב שנתי

שיעור משרה

48

24

50%

36

18

50%

32

16

50%

ב. גרירת ימי מחלה . עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו לחופשת מחלה, 1 ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה עת. אחרי שניצל חופשה זו, יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. . האישור הנ''ל יינתן בתנאים אלה: 2 א. המורה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים. ב. לא חלו הפסקות ברציפות שירותו בהוראה, והוא לא יצא לחופשה ללא שכר באישור. . המעביד הנוכחי ישלח למורה החולה משכורת בהתאם לימי המחלה הבלתי 3 מנוצלים ובהתאם לאישור שנתקבל. המעביד העכשווי ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי המחלה )כולל זכויות .( 8 חוזר מנכ''ל תשמ''ו סוציאליות( ) . התשלום בגין ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על משכורתו האחרונה של עובד 4 ההוראה, ערב יציאתו לחופשת מחלה. . תשלום זה יכלול את רכיבי השכר המעוגנים בהסכמים קיבוציים, וכן זכויות 5 סוציאליות. החלטה זו שרירה וקיימת כלפי מקרים שבהם לא חל שינוי בתפקיד עובד ההוראה. )ההפרשות לקרן הפנסיה שנעשו על ידי המעסיק לא נחשבות ל''קבלת פיצויים'' .( 2/ , תשנ''ד 6/8 חוזר מנכ''ל תשמ''ו לצורך עניין זה( )

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

21/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online