זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ד. העברה ממגמה למגמה מורה עובד מדינה, הרוצה לעבור ממוסד ממלכתי למוסד ממלכתי-דתי או להיפך, יגיש בקשה מנומקת במרס. 31 למנהל המחלקה לכוח אדם בהוראה, באמצעות מפקח המחוז, עד ה. פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים מורה עובד מדינה שנפסל בחינוך הממ''ד מטעמים דתים, והוא מבקש לעבור לחינוך-ממלכתי, יהא דינו לגבי סידור בעבודה כדין מורה מועבר בהסתייגות ממחוז למחוז. לא ביקש לעבור לחינוך הממלכתי או שבקשתו להעברה לא אושרה - יקבל פיצויים. ו. שמירת מקום עבודה ליוצא בשליחות לאומית . עובד הוראה קבוע, היוצא בשליחות מטעם המדינה או הסוכנות היהודית לתקופה 1 של עד שלוש שנים, יהיה זכאי לדרוש שמירת משרתו לתקופת שליחות זו, עד להיקף של משרה אחת. עמדת ארגון המורים: יש לשמור על כל היקף משרתו של המורה. . הבעלות תוכל לפטר את ממלא מקומו של עובד הוראה, היוצא בשליחות כאמור 2 לעיל, גם אם מילא את מקומו במשך כל התקופה הנ''ל, או להעבירו למשרה אחרת, אם בעת העברתו למילוי מקום היה כבר במעמד עובד קבוע .( חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט ) ז. הצטרפות לבן הזוג היוצא לחו''ל בשליחות המדינה . עובדת הוראה, המצטרפת לבעלה בשליחות המדינה לחו''ל, זכאית לחופשה ללא 1 שכר לתקופה שלא תעלה על אורך שירותה הקודם, או על חמש שנים - הכול לפי התקופה הקצרה משני אלה. . מורה שלא חזרה לעבודה בתום חופשתה תיחשב למתפטרת, ותהא זכאית 2 לפיצויים לפי הכללים בתקשי''ר .(26.6.1971 , מיום 12 חוזר האגף למוסדות חינוך של משרד החינוך, סעיף ) פדיון ימי מחלה - פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו 5.5 פדיון ימי מחלה - פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו 5.5 א. הפיצוי עבור חופשת מחלה צבורה בלתי מנוצלת יינתן במקרים אלה: שנה, בהתאם לחוק או לתקנות, או 55 . בפרישה לגמלאות בגיל שאינו נמוך מגיל 1 בפרישה לגמלאות מחמת מצב בריאות לקוי, נכות, או מחלה, על פי קביעת ועדה .( 33.277 תקשי''ר רפואית מוסמכת ) . במקרה פטירה לאחר תקופת שירות של חמש שנים לפחות, במעמד קבוע או זמני, 2 וכעובד הוראה השאיר שארים כמשמעותם בחוק הגמלאות, או בתקנות המוסד הנוגע .( 33.271 תקשי''ר בדבר. הפיצוי במקרה זה ישולם לשארים בלבד ) מסיבבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים לאחר 55 . הפסקת עבודה לאחר גיל 3 שהתגבשה זכותו של העובד לפרוש לגמלה ואושרו לו פיצויי פיטורים לפי בקשתו .( 33.2712 תקשי''ר ) (1.4.1985 )תחולה אחוזים מחופשת 65- ב. הפיצוי יינתן רק אם העובד ניצל במשך תקופת שירותו לא יותר מ .( 33.272 תקשי''ר המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו ) אחוזים מחופשת המחלה האמורה, 65- אם ניצל עובד ההוראה יותר מ .( 33.272 תקשי''ר לא ישולם כל פיצוי ) ג. הפיצוי יינתן על יתרת ימי המחלה הצבורה, העומדת לזכותו של עובד הוראה ביום (. דהיינו: סך הכול של ימי חופשת המחלה חוזר מנהל תשמ''ב פרישתו אצל כל מעבידיו ) 2½ המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת המחלה, בשיעור של ימים לכל חודש שירות, בניכוי חופשת המחלה שניצל במשך כל תקופת שירותו, להלן .( 33.273 תקשי''ר ''יתרת ימי חופשת המחלה'' ) בכל מקרה שזיכוי המורה וחיובו בימי מחלה הם לפי שעות, יהיה פיצוי בעד ימי ♦

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

25/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online