זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

)לפי החלטת ועדה רפואית - בכל גיל( או בעת פטירה, חס ושלום )ליורשים(. הפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו ניתן רק עבור הימים שלא נוצלו אצל המעביד האחרון. 11.5.1993 עד ארגון המורים בבתיה''ס העל-יסודיים השקיע מאמצים רבים לשינוי המצב והצליח. בהסכם הדברים שונו, וכעת עובדי ההוראה זכאים לקבל פיצוי על ימי מחלה 11.5.1993- העבודה הקיבוצי מ שלא נוצלו גם אצל מעסיקים קודמים, בתנאי שלא קיבלו מהם פיצויי-פיטורים, והם מחליפים מקומות עבודה ומעסיקים רבים במהלך שנות עבודתם. חידוש זה משפר מאוד את הפיצוי, שכן המורים בחינוך העל-יסודי הנם ניידים מאוד. הסכם זה הוא ייחודי לציבור המורים, ואין לו דוגמה אצל איגודים מקצועיים אחרים. 1.3.1990- להלן דרך חישוב הפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו, החל מ

סך הכול ימי מחלה )באחוזים( המגיעים לעובד בשל תקופת שירותו אצל המעסיק האחרון

חישוב פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו )בשקלים(

חישוב ימי מחלה העומדים לזכותו של עובד לצורך חישוב פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו )בימים(

פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו )בימים(

סך הכל ימי מחלה מנוצלים )באחוזים(

הערות

- כל ימי המחלה שלא נוצלו N )בימים( - שכר עבור יום עבודה C

עד מ

יום עבודה פירושו: משכורת חודשית 25 חלקי - פיצוי המגיע עבור כל ימי המחלה D שלא נוצלו )בשקלים( - פיצוי עבור כל ימי המחלה שלא E נוצלו )בשקלים(

לא מגיע פיצוי

65.1 100 לא מגיע פיצוי לא מגיע פיצוי

100

יום 30 כל = 30 : שווים 6

D = A.C

= A

36 65

100

35.9 8 = 30

1

100

D = B.C

= B

דוגמה לחישוב פדיון ימי מחלה נתונים לחישוב

33 - ותק BA מורה שנים 33 - מועסק משרה 1.5 - היקף משרה משרה 1/3 שנות שבתון, בהן עבד 3- היה ב 1.393 - היקף המשרה הממוצע 990 = 33 כפול 30 - משרה 100% מספר ימי המחלה שנצברו עד 389 = 33 כפול 0.393 כפול 30 - משרה 100%- מספר ימים שנצברו מעל ל 266 - מספר הימים המנוצלים

191 - משרה 100% מספר הימים המנוצלים עד 75 - משרה 100%- מספר הימים המנוצילם מעל ל 19.30% - אחוז הניצול

990 - 191 = 799 - משרה הוא 100% מספר הימים הלא מנוצלים עד 389 - 75 = 314 - משרה הוא 100%- מספר הימים הלא מנוצלים מעל ל 213 = 8 כפול 30- לחלק ל 799 מספר ימי פדיון עד משרה הוא 83.70 = 8 כפול 30- לחלק ל 314 מספר ימי פדיון מעל למשרה הוא ימי עבודה בחודש: 25 ערך יום לפדיון נקבע לפי המשכורת הקובעת, חלקי

משכורת הקובעת מעל למשרה

משכורת הקובעת למשרה

רכיבי

שכר

6,150.45 184.51 147.53 316.75 6,799.24

6,150.45 184.51 147.53 316.75 6,799.24

משולב 2001 הסכם 3% תגבור הוראה 2008 תוספת 5% סך הכול

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

27/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online