זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הערות: ' נכללת בשכר המשולב, 94 * התוספת בגין שעות שהייה שהייתה נהוגה עד ספטמבר וכעת הוא נקרא שכר משולב חדש. יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד 15 את הפיצויים יש לשלם תוך * .( 1985 חוק הגנת השכר תיקון ) באוגוסט, לכן את הפיצויים יש לשלם 31- הפסקת עבודה לעובדי הוראה היא ב * בספטמבר. לאחר מועד זה ניתן להגיש תביעה על הלנת פיצויי פיטורין. 15- עד ל * רכיבי השכר הנ"ל הנם גם רכיבי שכר לפנסיה. הבהרות ז. א. עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום הזכאים לפיצויי פיטורים :( 1981- חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים. תיקון תשמ''א תקנות פיצויי הפיטורים ) "בתוקף סמכותי לפי סעיפים ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות פיצויי פיטורין 5 ' )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין(, הוספת תקנה א יבוא: חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום. 5 ( אחרי תקנה 1964- )התשכ"ד . בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משולם לו ערב פיטוריו, 1 אילו עבד אצל אותו מעביד. . בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום, בצירוף 2 תוספת יוקר המחיה על השכר האמור, בשיעור שהיה מתוסף לשכרו האמור, אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו . עובדת שהרתה ומתפטרת תוך תשעה חדשים מיום הלידה, בתנאי שהתפטרותה 3 היא כדי לטפל ברך הנולד" ב. פיצויי פיטורים לעובד הוראה המבוטח בקופת פנסיה מקיפה, להלן: "הקרן" עובד הוראה זכאי להפרש שבין הסכום המופקד ב"קרן" 31.12.2003 עבור התקופה שעד פיצויי פיטורין. זאת לפי משכורת החודש האחרון כפול מספר 100% לזכות המעסיק לבין שנות העבודה, הכוללות את שנות השבתון, כפול היקף המשרה המייצג )ממוצע רב-שנתי(. כדי לוודא מהו הסכום אשר על המעסיק להשלים, יש לפנות ל"מבטחים", המחלקה למורים תיכוניים, ולבקשם כי ידווחו מהו הסכום העומד לרשות המעסיק לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. פיצויי פיטורין ולתבוע את ההפרש 100%- עם קבלת מידע זה יש להפחית את הסכום מ מהבעלות. העובד רשאי לקבל אך ורק את כספי ההשלמה מהבעלות, מבלי לפגוע בזכויות ימים( מיום הפסקת העבודה. 15 הפנסיה שלו. את הסכום חובה לשלם ללא דיחוי )תוך אם הוציא החבר את הכספים גם מ"מבטחים" )התנאי להוצאתם: החבר אינו עובד שישה חודשים לפחות(, הוא מאבד את זכויות הפנסיה שהצטברו לזכותו. יש להעיר כי נוסף על הסכום הנ"ל עומד לזכות החבר החלק שניכה המעביד משכרו במשך התקופה. לכל שנה. 28% עובד הוראה זכאי להשלמת פיצויים בשיעור של 1.1.2004- מ חשוב! עובד הוראה הפורש לפנסיה ומקבל גם פיצויי פיטורין, זכאי לבקש פטור מתשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורין. מהפנסיה שתשולם לו מדי חודש 35% כמו כן החוק מאפשר פטור ממס הכנסה על בחודשו. שהפטור ניתן רק פעם אחת: או על פיצויי הפיטורין או חייב לדעת אך עובד ההוראה על הפנסיה. אם מקבלים את הפטור מתשלום מס על פיצויי הפיטורין, הפנסיה תהיה חייבת במס ולכן תהיה יותר קטנה. כעבור שנים, ככל שתוחלת החיים תתארך, ההפסד כתוצאה מתשלום מס על הפנסיה יהיה יותר גדול מהרווח של הפטור על פיצויי הפיטורין הניתנים לו בעת פרישתו. כל חבר חייב לשקול את הסוגיה ולעשות את החשבון המתאים לו לפני קבלת ההחלטה. ובאישור 1963- לחוק פיצויי הפיטורין התשכ"ג 33- ו 13

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

6/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online