זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

* עובדת שבחרה לפצל את חופשת הלידה חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו היא רוצה לחזור לעבודה. * עובדת שבחרה להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו הייתה אמורה לחזור לעבודה. אולם אם בנסיבות המקרה אין באפשרותה להודיע , כאמור בפסקה זו - תודיע במועד המוקדם ביותר האפשרי. , אפשרות 26.7.1990 מיום 1,324 * בהתאם לתיקון בחוק הביטוח הלאומי, ס''ח הבחירה הנ''ל ניתנת גם לעובדת במקרה שהיא עצמה נאלצה להתאשפז )לאו דווקא הוולד שילדה(. ( ב' 6 חוק עבודת נשים ) ד. חופשת לידה לעובדת שילדה יותר מילד אחד קובע, כי עובדת שילדה בלידה אחת יותר 1954- )ג( לחוק עבודת נשים, תשי''ד 6 סעיף השבועות 12 מילד אחד, ושניים מהם חיו שבעה ימים לפחות, ובתום חופשת הלידה של היה בחיים ילד שנולד באותה לידה - היא זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים ימים(. 98 שבועות שהם 14 נוספים )דהיינו - חופשת הלידה היא ה. זכות להיעדר מהעבודה לאחר הפלה . עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. אם אישר 1 הרופא כי מצב בריאותה מחייב שתיעדר זמן רב יותר, ייחשבו ימי היעדרותה, אך לא יותר משישה שבועות כחופשת מחלה. . עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, על סמך תעודה רפואית 2 המעידה כי מצב בריאותה לרגל ההיריון מחייב זאת. ו. חופשת אימוץ 84 שנים, זכאית לקבל חופשה )כגון חופשת לידה( למשך 10 עובדת המאמצת ילד שגילו אינו עולה על ימים, מיום שהודיעו לפקיד סעד על האימוץ. עובדת זו רשאית לקבל חופשה ללא שכר לרגל האימוץ, ימים. 84 לאחר שנסתיימה החופשה של ז. דמי לידה . עובדת התובעת דמי לידה תגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה על טופס שאפשר 1 להשיגו בסניפי המוסד לביטוח לאומי. בטופס צריך המעסיק לאשר את תקופת עבודתה ושכרה. דמי הלידה הם בשיעור משכרה הממוצע של המבוטחת בשלושת החודשים האחרונים, 75% של החייבים בדמי ביטוח לפי הסכמים שנקבעו בחוק. חודשים שקדמו ליום שבעדו 14 חודשים מתוך 10 . מי שהיתה מבוטחת במשך 2 חודשים שקדמו ליום 22 חודשים מתוך 15 מגיעים לראשונה דמי לידה, או 12 שבעדו מגיעים לראשונה דמי לידה, זכאית לדמי לידה בעד תקופה של חודשים 10 שבועות, בתנאי ששולמו דמי הביטוח. מי שהיתה מבוטחת במשך החודשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי הלידה, זכאית 18 מתוך לדמי לידה בעד תקופה עד לשישה שבועות, בתנאי ששולמו דמי הביטוח. . יום עבודה אחד בחודש נחשב לעניין זה כחודש עבודה מלא. 3 מי שעבדה שישה חודשים מתוך עשרת החודשים, והפסיקה עבודתה בהיותה בהיריון, זכאית לאחר שתלד, לדמי לידה בעד שישה שבועות. מי שעבדה שישה חודשים מיד לאחר שחרור מצה''ל וילדה, זכאית לדמי לידה שבועות. 12 עד . את התביעה יש להגיש שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער, כפי שאושר 4 על ידי רופא בגוף טופס התביעה. המועד המאוחר ביותר להגשת התביעה הוא שנה מהיום שבו מגיעים לראשונה דמי הלידה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

29/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online