זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. אסור לפטר עובדת בחופשת לידה, או בימי היעדרה מהעבודה כמפורט 1 לעיל - ואין לתת לה הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. . הוראה זו חלה על עובדת ארעית או זמנית, ובלבד שעבדה אצל אותו 2 מעביד באותו מקום עבודה שישה חודשים רצופים לפחות, וכן על עובדת שעבדה לפי חוזה לתקופה קצובה. מעסיק שאינו מתכוון לחדש חוזה עבודה של עובדת שהיא בהריון - חייב להיזקק להיתר פיטורים .( 26.7.1990 מיום 1324 , ס''ח 9 ' חוק עבודת נשים, תיקון מס ) . אסור לפטר עובדת בהיריון שטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר משר 3 העבודה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור, אם הפיטורים קשורים להיריון .( 9 חוק עבודת נשים, סעיף ) ש''ש סך הכל, בכיתה י', י''א, י''ב. 3- * אין ללמד יחידת לימוד כלשהי במקצוע בפחות מ ש''ש, יש להודיע למזכיר הסניף. 3- * בכל מקרה שבו המורה משובץ ליחידת לימוד בפחות מ יום עבודה ומשך השיעורים משך השיעורים בכל מוסדות החינוך יהיה כמפורט להלן: שיעורים 2- דקות כל אחד ו 50 שיעורים בני 2 א. מארבעת השיעורים הראשונים יהיו דקות כל אחד. 45 בני ב. יש לארגן את השיעורים ואת ההפסקות בכל מוסדות החינוך באופן כזה, שהכיתה דקות, ובבתי 240 שיעורים ללא כל צירוף תימצא בבית הספר לפחות 4 הלומדת דקות. 230 - הספר שבהם ניתנים שיעורים מצורפים שיעורים בלבד - תימצא בבית הספר 3 כיתה בבית ספר מיוחד, הלומדת דקות. 170 לפחות בבתי ספר שבהם קיימת מסעדה, תאורגן תורנות מורים עם סיום השיעור הרביעי. מנהל בית ספר והמועצה הפדגוגית מוסמכים להחליט אילו שיעורים מבין ארבעת דקות. 50 הראשונים יהיו בני ג. המזכירות הפדגוגית ממליצה על שתי אפשרויות של סידור מערכת: דקות. בדרך זו יהיה סדר 45 שיעורים ראשונים מצורפים, כל אחד בן 2 - האחת השיעורים כזה: 9:30 - 8:00 שני השיעורים הראשונים 9:55 - 9:30 הפסקת אוכל 10:45 - 9:55 שיעור שלישי 11:00 - 10:45 הפסקה 11:50 - 11:00 שיעור רביעי דקות כל אחד 50 - כל השיעורים נפרדים. שני השיעורים הראשונים בני השנייה דקות. בדרך זו יהיה סדר השיעורים כזה: 45 והאחרים - בני 8:50 - 8:00 שיעור ראשון 9:50 - 9:00 שיעור שני 11:00 - 10:15 שיעור שלישי 12:00 - 11:15 שיעור רביעי כל שינוי באורך שעת הלימודים ובמועד ההפסקות - טעון אישורו של מנהל המחוז ;74 , סעיף 7 ' , עמ 5/ ; חוזר מנכ''ל יט 176 , סעיף 2 ' , עמ 8/ חוזר מנכ''ל לה ) ( א' 809 סעיף 2 ' חוזר מנכ''ל ..., עמ אכלוס כיתות .2 א. אכלוס מרבי של כיתות 2010 . שעות עבודה, אכלוס כיתות, חופשות, ביטוחים, הגנה משפטית - עדכון אפריל 5 שעות הוראה ליחידות לימוד .1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

32/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online