זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תלמידים בכיתה. 40 * מספר התלמידים בכיתות ז' - י' לא יעלה על תלמידים בכיתה. 38 * בכיתה י''א - י''ב לא יעלה על * בכל מקרה של אכלוס יתר יש להודיע מיד לוועד המורים ו/או למזכיר הסניף.

תלמידים 32- , המספר המקסימלי של תלמידים בכיתות יופחת ל 2008 החל מההסכם הקיבוצי בהדרגה ולפי אשכולות סוציו-אקונומיים עד להשלמת התהליך בכל מערכת החינוך. למטרה זאת יוקצה .2009 בספטמבר 1- מיליון ש''ח, החל מ 200- תקציב מיוחד אשר יגדל מדי שנה ב ב. מספר תלמידים במעבדה תלמידים. 20 * תקן קבוצת עבודה במעבדה הינו עד 29 תלמידים בחטיבה העליונה ועד 24 * כאשר קבוצת העבודה היא הכיתה כולה, ניתן ללמדעד תלמידים בחטיבת הביניים. ג. מספר תלמידים בשיעורי חנ''ג תלמידים. 26 * קבוצה שמצורפת משתי כיתות אם, ניתן ללמד מקסימום תלמידים. 40 * אם הקבוצה כוללת תלמידים מכיתת אם אחת - ניתן ללמד עד תלמידים. 38 בכיתות י''א ו-י''ב עד חופשות .3 א. חופשת מחלה * מחלה מוגדרת כ''מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה''. עובד זכאי לחופשה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון: מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכדומה, ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא. 30- * עובד הוראה במשרה חלקית או מלאה או יותר ממשרה, זכאי בשנה אחת ל ימי מחלה, דהיינו חודש בשנה ובכלל זה שבתות וחגים )למעט פגרות: סוכות, חנוכה ופסח( ואם עבד פחות משנה - לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה .( 33.212 תקשי''ר )חופשת הקיץ איננה נחשבת(. זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה ) * עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר, באופן יחסי לחלקיות משרתו. * עובד הוראה המרכז משרתו בארבעה ימים בלבד, נחשבים לו כל ארבעה ימי היעדרותו מבית הספר כשבוע ימים )החישוב המדוייק ייעשה על פי שעות(. ימי המחלה יתורגמו לשעות עבודה, והחישוב יתנהל בשעות, בהתאם. 30 * חוזר מנכ''ל מיוחד א', תשמ''ז, תקשי''ר( ) ב. הודעה על העדרות מטעמי מחלה * עובד הוראה שנעדר מן העבודה מחמת מחלה, חייב להודיע על כך למנהל המוסד החינוכי בתחילת היום הראשון להיעדרו. אם נבצר מן העובד למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה אחר .( 33.211 תקשי''ר ) * עובד הוראה שחלה לפני יום מנוחה או פגרת חג, ומחלתו נמשכת גם לאחר תום ימי המנוחה או החג, ייחשבו אלו כימי מחלה, להוציא חופשת קיץ, חופשת סוכות, חופשת .( 5/ חוזר מנכ''ל תשל''ה חנוכה או חופשת פסח, שאז לא ייחשבו ימי החופשה כימי מחלה ) * עובד הוראה שהודיע על שובו מחל''ת, אך נמנע ממנו לשוב לעבודתו מפאת מחלה, זכאי לקבל שכר על חשבון ימי מחלה צבורים מן היום שנקבע כיום שובו לעבודה. * עובד אשר חלה וממתין להחלטת הוועדה הרפואית, יכול בינתיים לנצל את יתרת ימי .( 05/10 חוזר משכורות - בני בנימין המחלה העומדים לזכותו ) ג. חופשת מחלה על חשבון ימי הצהרה * עובד הוראה רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. .( 33.222 תקשי''ר זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה )

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

33/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online