זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

* לתשומת לב: היעדרות של יום אחד פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין זה כניצול ''ימי הצהרה'' לכל שנת הלימודים. * ימי הצהרה נרשמים כימי מחלה על חשבון המחלה הצבורה. * עובד הוראה הנעדר למעלה מיומיים, איננו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו על פי הודעה אישית וחלק נותר על סמך תעודת מחלה. ד. חופשת מחלה לעובדת בהיריון * עובדת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, על סמך תעודה רפואית שמצבה לרגל ההיריון מחייב זאת. .( 33.312 תקשי''ר דין היעדר לפי פסקה זו כדין היעדר לרגל מחלה ) שעות בתקופת 40 - . אם היא עובדת שבוע מלא, למעלה מארבע שעות ביום 1 היריונה.

שעות בתקופת היריונה. 20 - . אם היא עובדת שבוע מלא, עד ארבע שעות ביום 2 הגורמים המתאימים במשרד הראשי ובלשכות המחוזיות יאשרו היעדרויות מהעבודה במסגרת זו, על סמך תעודה רפואית שהעובדת תמציא, וזאת ללא חיוב ימי חופשה .( 4/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב מכל סוג שהוא ) היעדרות לצורך הנ''ל מעל למכסה המפורטת לעיל, דינה כדין חופשת מחלה .( 33.311 תקשי''ר ) ה. היעדרות בשל טיפולי פוריות עובד הוראה או עובדת הוראה רשאים להיעדר מהעבודה בגין טיפולי הפריה חוץ-גופית. דין העדרות זו כדין מחלה. ;30.7.1990 מיום 178 ' עמ 1325 לחוק עבודת-נשים, ס''ח 10 ' תיקון מס ) ( 2/ חוזר מנכ''ל אכא''ב תשנ''א ו. היעדרות מהעבודה בששת השבועות הקודמים ללידה עובדת הוראה הנעדרת מעבודתה בששת השבועות הקודמים ללידה, וממציאה תעודה רפואית המעידה כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת, היעדרותה תיזקף על חשבון חופשת הלידה או חופשת .( 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב המחלה, בהתאם לרצונה של העובדת ) עובדת ההוראה זכאית לבקש שתקופת ההיעדרות הנ''ל תיחשב כתקופת חופשה ללא שכר. ז. שמירת היריון עובדת הוראה הנמצאת בשמירת היריון, תהיה חייבת למצות את ימי המחלה העומדים לרשותה. רק עם מיצוי ימי המחלה היא תוכל לקבל גמלה מהביטוח הלאומי. ( מקורות: חוק הביטוח הלאומי, פסיקת בית דין לעבודה והוראות תקשי''ר ) עובדת הוראה תמציא לביטוח הלאומי אישור ממחלקת כוח אדם במחוז, כי אין עומדים לזכורתה ימי מחלה צבורים, ובמועד שבו יסתיימו ימי המחלה, תמלא בקשה לחל''ת. עובדת הוראה שצברה ימי מחלה גם במקומות עבודה קודמים יכולה לצרף ימי מחלה < אלה למימוש תקופת שמירת ההיריון. ניצול ימי מחלה עדיף על פנייה לביטוח הלאומי כי תשלומי ביטוח לאומי לא נותנים שכר < חוזר בני בנימין, מלא, לא זכות לוותק, לא למחלה, לא לחופשת קיץ ולא לפנסיה ) .( 26.10.1997 מיום 10/97 מתאם משכורות מורים, לחודש ח. מחלה בחופשת לידה א. עובדת הוראה שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאחד מאלה: . להאריך את חופשת הלידה עד תום האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, 1 ימים(. 112) שבועות 16 ובלבד שחופשת הלידהלא תעלה בסך הכל על ( בחתימת בני בנימין 23.6.1996 מיום 6/96 חוזר אגף הכספים של משה''ח ) . לפצל את חופשת הלידה כך שתקופת האשפוז, שאינה עולה על ארבעה שבועות, 2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

34/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online