זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

לא תובא במניין חופשת הלידה. ב. על עובדת ההוראה להודיע על בחירתה למדור כוח אדם בלשכה המחוזית, אשר יחייב את ימי המחלה שלה ויודיע על כך, באמצעות העובדת, לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריה. 26.7.1990 - תחולה: ד' אב תש''ן 14/ , הודעת נציבות שירות המדינה נא 1954- תיקונים לחוק עבודת נשים תשי''ד ) ( 16.1.1991 מיום ט. היעדרות של אם לרגל מחלת ילד שנים, זכאית להיעדר מן העבודה לרגל מחלת ילדה 16 * עובדת הוראה, אם לילד עד גיל ימים בשנה, על חשבון חופשת מחלה צבורה. עובדת הוראה העומדת להשתמש 12 עד בזכות זו תודיע על כך מוקדם ככל האפשר, בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרה ( 03/4 א'; חוזר משכורות 1 ; חוזר מנכ''ל תשס''ב 8/ חוזר מנכ''ל תשל''ב ) * עם מסירת ההודעה תציין עובדת ההוראה גם את מקום הימצאה בעת היעדרה. אם נבצר ממנה למסור את ההודעה בעצמה, תדאג למסירתה באמצעות אדם אחר. * ''עובדת הוראה תהיה זכאית ליהנות מהסדר זה רק אם תמציא תעודה רפואית על מחלת ילדה והודעה בכתב חתומה בידה, שנאלצה להיעדר מהעבודה בציון ימי ההיעדרות מפאת הצורך לטפל בילד חולה.'' ''עובדת הוראה חייבת להמציא תעודה רפואית והצהרה לא יאוחר מהיום השלישי להיעדרה''. שנים, לרבות עובד-אלמן, גרוש או אב לילד 16 * לצורך פסקה זו: ''עובדת - אם לילד עד גיל .( 33.256 תקשי''ר ) ''16 עד גיל * לתשומת לב: במקרים חריגים ניתן לפנות אל מדור כוח אדם במחוז, בצירוף מסמכים רפואיים על מחלת בן המשפחה ועל הצורך של העובד לשהות במחיצתו. לפנייה יש לצרף גם תלוש משכורת של בן הזוג בציון מקום עבודתו ותפקידו .(33.208 )תקשי''ר י. זכות מורה- גבר להיעדר לרגל מחלת ילד , רשאי 16 - מורה גבר, אב לילד עד גיל 1988 בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ''ה להיעדר מעבודתו לרגל מחלת ילדו עד שישה ימים בשנה. זכות זו מותנית בכך: א. בת זוגו עובדת, ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאות זו.

ב. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד. (9/ )חוזר מנכ''ל תשמ''ט 1.5.1989 תחולה על העובד למלא תצהיר זה: תצהיר . אני הח''מ )שם פרטי ומשפחה( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזה, כי נעדרתי מכוח החוק בשל מחלת ילד, מיום _ _ _ _ _ _ _ _ _

עד ליום _ _ _ _ _ _ _ _ מצו''ב אישור רפואי _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. פרטי הילד 2 שם פרטי ומשפחה __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

35/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online