זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

לעניין זה אנו הח''מ מצהירים כדלקמן: . פרטי המעביד של בן הזוג 3 שם פרטי ומשפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

פרטי המעביד של בת הזוג שם פרטי ומשפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

שם בית העסק או מקום העבודה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. לבת הזוג זכות להיעדר בשל מחלת ילדה, בהתאם לתנאי העבודה במקום 4 עבודתה _ _ _ _ ימים לשנה.

. מספר הימים שבהם נעדרו בני המשפחה מעבודתם בשל מחלת הילדים 5

במשך שנה זו: _ _ _ _ ימים.

. בת הזוג לא נעדרה מעבודתה בשל מחלת הילדים. 6

. עותק מתצהיר זה נמסר למעביד של בת הזוג ביום _ _ _ _ _ _ _ 7

, נמצא בחזקתי הבלעדית. 2 . אני מצהיר, כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 8 )מחק את המיותר(

תאריך _ _ _ _ _ חתימת בת הזוג _ _ _ _ _ _ חתימת בן הזוג _ _ _ _ _

יא. היעדרות בשל מחלת ילד החולה במחלה ממארת בחוק דמי מחלה, ''היה הילד חולה במחלה ממארת, והעובד/ת עבד/ה 1994 בהתאם לתיקון תשנ''ד ימים בשנה בשל היעדרות 60 שנה אחת לפחות אצל אותו מעביד, יהיה/תהיה העובד/ת זכאי/ת לזקוף כאמור. עובד/ת שנעדר/ת מעבודתו/ה מכוח סעיף זה, ימסור/תמסור למעביד טופס הצהרה חתום בידו/ה וביד בת/בן זוגו/ה, ואם הילד נמצא בחזקתו/ה הבלעדית - בידו/ה בלבד. להודעה יצרף אישור על מחלת הילד. טופס הצהרה )להלן - 1993- לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(. תשנ''ג 1 ''לעניין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף החוק(

. אני הח''מ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 )שם פרטי ומשפחה( )מס' ת.ז.( מען _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי מכוח החוק בשל מחלת ילדי, מיום _ _ _ _ עד ליום _ _ _ _ _ )מצורף אישור רפואי(

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

36/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online