זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

כמו כן, אני מצהיר בזה כי בן/בת זוגי לא ייעדר/תיעדר ע''ח מחלתו/ה בגין היעדרות זו.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ תאריך חתימת העובד יב. היעדרות לרגל מחלת בן/בת זוג ( 44 - 43 ' א' עמ 10/ חוזר מנכ''ל תשנ''ט ימים בגין מחלת בן/בת זוג ) 6 ניתן להיעדר יג. היעדרות בשל מחלת הורה שנה, זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת 65 עובד שלו הורה שמלאו לו המחלה הצבורה שלו בשל מחלת ההורה. הורה חולה נחשב מי שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום. פג' לחוק הביטוח הלאומי. 127 הגדרת ''פעולות יום יום'' היא כהגדרת מונח זה בסעיף .( 1968 נוסח משולב, התשכ''ח ) סעיף זה מתייחס לפעולות הבאות: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית. עובד שההורה שלו נמצא במוסד סיעודי )המוגדר כמוסד סיעודי או כמחלקה סיעודית, שבהם הערה: מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים(, אינו זכאי לזקוף בתקופת המחלה הצבורה היעדרות לשם טיפול בהורה. המורה הנעדר צריך למלא את טופס ההצהרה הבא: טופס הצהרה . אני, הח''מ שם פרטי ושם משפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

מס' ת.ז. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ תאריך לידה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מען מגורים _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מודיע בזאת כי נעדרתי בשל מחלת הורה ולצורך טיפול בו מיום _ __ _

עד יום _ __ _ _ _ _ )מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום(

. פרטי ההורה 2 שם פרטי ושם משפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' ת.ז. _ _ __ _

תאריך לידה _ _ _ _ _ _ _ _ מען מגורים _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

לחוק בפרק 1 . אני מצהיר, כי אף לא אחד אחר מאחיי מימש את זכאותו מכוח סעיף 3 הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל אינו נמצא במוסד סיעודי.

. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הוא _ _ _ _ 4

תאריך _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ חתימת העובד _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ יד. מחלה בשנת שבתון עובד הוראה, היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות, מקבל חופשה ללא תשלום ממעבידו, וכתוצאה מכך יחסי עובד-מעביד מצויים בהשהיה. אם חלילה חלה עובד הוראה, ועל פי המלצת הרופא הוא חייב לשהות במיטתו תקופה העולה על

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

37/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online