זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.1970- פעולות איבה )פיצוי בעת טיפול רפואי(, תש''ל עובד כאמור, שנפגע מפעולת איבה, שהוכרה גם כפגיעה בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק ביטוח לאומי (, זכאי - לפי בחירתו - לקבל את זכויותיו כנפגע עבודה לפי פרק ג' לחוק 1968- נוסח-משולב, תשכ''ח ) .( 33.297 תקשי''ר האמור, במקום התגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה ) יח. היעדרות בגלל תאונה בעבודה עובד הנעדר מהעבודה בגלל פגיעה בעבודה, אין תקופת היעדרות נזקפת לחשבון חופשת המחלה שלו ,( 33.656 תקשי''ר )פרט למקרים שבהם משלמים לעובד את משכורתו על חשבון חופשת המחלה שלו ) .( 33.613 תקשי''ר והוא מקבל ''דמי-פגיעה'' מהמוסד לביטוח לאומי( ) הגדרת ''תאונת עבודה'' כוללת אף תאונות שאירעו שלא תוך כדי העבודה, אך הן קשורות לעבודה, כגון: . אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן, 1 אף אם אינו מעונו, או מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו אירעה התאונה. . אירעה תוך כדי עבודתו של העובד, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, 2 בעשותו להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש .( 33.621 ;33.622 תקשי''ר ) מדריך לעובד שנפגע בתאונה עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה, בין אם במקום עבודתו ובין אם בדרכו לעבודה או בשובו ממנה, צריך למלא שני טפסים של המוסד לביטוח לאומי. - טופס זה ממולא על ידי הנהלת בית הספר, והוא מהווה אישור למחלקת 250/ . טופס בל 1 תאונות של קופת החולים שבה הוא חבר, שמוציאה על פיו תעודה של נפגע-בעבודה. - טופס שהנפגע ממלא בו את כל הפרטים, פרט לסעיף המשכורת 211/ . טופס בל 2 בשלושת החודשים שקדמו לתאונה )שאותו ממלאים בגזברות הלשכה המחוזית, או המעסיק/בעלות, למי שאינם עובדי משרד החינוך(. בצירוף התעודה הרפואית של נפגע-בעבודה יש להמציא למוסד לביטוח לאומי הסמוך 211/ את טופס בל למקום המגורים של העובד. עד לתקופה של שישה חודשים מתאריך 75% המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד שנפגע משכורת של התאונה. כיוון שמשרד החינוך/בעלות ממשיך לשלם לעובד שנפגע את המשכורת המלאה, מתבקש העובד להחזיר לגזברות משרד החינוך/בעלות את הכספים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי כדי שלא ינכו את תקופת ההיעדרות מימי המחלה הצבורים לרשותו. יט. דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי וניצול חופשת מחלה שבועות 26 המוסד לביטוח לאומי אינו משלם בעבור פגיעה אחת יותר מדמי פגיעה בעד ≈ .( 33.651 ; תקשי''ר 48 ' החוק הנ''ל ס ) המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי פגיעה בעד יום הפגיעה. יום זה ייחשב כיום שבו ≈ עבד העובד, והוא יהיה זכאי לקבל מהמשרד את שכרו המלא בעד אותו יום .( 33.652 א'; תקשי''ר 49 ' החוק הנ''ל ס ) לא שילם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה בעד היומיים הראשונים שאחר יום הפגיעה ≈ .( 33.653 תקשי''ר בעבודה, העובד זכאי לקבל מהמשרד את שכרו בעד היומיים ) עובד שנפגע בעבודה וזכאי לפי חוק הביטוח הלאומי לדמי פגיעה בשיעור נמוך ≈ ממשכורתו החודשית הממוצעת, יקבל ממעסיקו את ההפרש בין משכורתו החודשית שבועות, הפרש זה ישולם לעובד 26 הממוצעת, לבין דמי הפגיעה שיקבל מהמוסד, עד אחרי שימציא למנהל היחידה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על התשלומים שניתנו לו. בפסקה זו, משכורת חודשית ממוצעת פירושה: משכורת משולבת הכוללת את כל הרכיבים החייבים בדמי ביטוח לאומי, ששולמה בשלושת החודשים האחרונים בטרם .( 33.655 תקשי''ר ) 3- נפגע, מחולקת ב

שבועות שבועות להיעדרו של עובד שנפגע בעבודתו, ואין הוא זכאי עוד 26 תמו ≈ ( ואינו יכול עדיין לחזור לעבודה, רשאי 33.655 ראה פסקה לתשלומים מן המשרד )

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

39/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online