זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תוספת על הרכיבים הפנסיונים 1% קצובת הבראה 1/12 קצובת ביגוד 1/12

88.26 414.90 158.58

88.26

ש''ח 8,499.80

ש''ח 9,073.28

סך הכול ברוטו

362.93 = 25- לחלק ל 9073.28 - משרה 100% ערך יום עבודה עד 339.99 = 25- לחלק ל 8499.80 - משרה 100%- ערך יום עבודה מעל ל

ש''ח 77,304.09 = 213.00 כפול 362 - הסכום המגיע לפדיון ימי מחלה עד למשרה ש''ח 28,457.16 = 83.70 כפול 339.99 - הסכום המגיע לפדיון ימי מחלה מעל למשרה ש''ח 105,761.25 סך הכל הסכום המגיע -

חופשת לידה .6 א. חובת הודעה על היריון ועל לידה . עובדת המגיעה לחודש החמישי להיריונה חייבת להודיע על כך למעסיק 1 .( 33.351 תקשי''ר ) . מורות ומדריכות ימסרו הודעה כאמור למנהלי בתי הספר שבהם הן מועסקות, 2 אשר ידווחו על כך בהקדם לפיקוח וללשכת המחוז הנוגעת בדבר )לבעלות לפי העניין(. ימים לפני סיום חופשת הלידה אם 14 . עובדת שילדה חייבת להודיע לכל המאוחר 3 בדעתה לשוב לעבודתה בתום החופשה, או שהיא מבקשת חופשה ללא שכר ולכמה זמן. עובדת רשאית לקבל חודשי 9 עד + חודשי חופשת לידה 3) לאחר לידה עד שנת חופשה ללא שכר חל''ת(. ( 7/ , תשמ''ג 4/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג ) ב. חופשת לידה ימים. 98 שבועות שהם 14 . חופשת הלידה בשכר היא בת 1 ניתן לממש מתוכם שישה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה. ימי חופשת הלידה. 84 לפי החוק אסור להעסיק יולדת לפני תום מותר לקצר את חופשת הלידה בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מהרופא, אם הנולד אינו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות אחרי הלידה. חוק הביטוח הלאומי שבועות של היריון ) 26 . ''לידה'' - לידת ולד חי או לידה אחרי 2 .( 26 , ביטוח אימהות סעיף 1953 תשי''ד 21 . חופשת לידה לגבר - גבר זכאי לקבל חופשת לידה במקום אשתו מינימום 3 ;17 תש''ס סעיף 2000/7 , חוזר מנהל משכורות, בני בנימין ימים ) 42 ימים ומקסימום .( חוק ביטוח לאומי; חוק עבודת נשים ג. הארכת חופשת לידה ופיצולה עובדת הוראה שהוולד אשר ילדה חייב להישאר בבית חולים או לחזור לאשפוז תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים - רשאית לבחור באחת האפשרויות הבאות: . להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות. 1 . לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו אחרי הלידה והיתר אחרי היום 2 שבו הוולד יעזוב את בית החולים. * עובדת שבחרה לפצל את חופשת הלידה חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו היא רוצה לחזור לעבודה. * עובדת שבחרה להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו הייתה אמורה לחזור לעבודה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

46/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online