זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

עד הכרעת דין/או גזר דין שיוטל עליו בהליכים פליליים, בכפוף לגבול האחריות כמצויין ברשימה. תנאי מוקדם לעמדת עורך/ת דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך/ת הדין אשר מופיע/ה בערכאה שעליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור. הליכים משפטיים מסויימים: 1.2 חקירה משטרתית 1.2.1 ועדות חקירה/בדיקה פנימית או חיצונית של משרד החינוך או מעסיק 1.2.2 הליך משמעתי שנקבע על ידי משרד החינוך או מעסיק 1.2.3 הליכים פליליים 1.2.4 הליכים אזרחיים 1.2.5 הליך מנהלי או הליך אחר בבית משפט 1.2.6 גבולות אחריות: 1.3 אחריות המבטח על פי פוליסה זו לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה. מובהר בזאת כי גבולות האחריות למקרה אחד מתייחס לכל ההליכים המשפטיים הנובעים מאותה מסכת עובדתית. דמי ביטוח שנתיים המשולמים החל מיום תחילת הביטוח, שעל המבוטח 1.4 לשלם למבטח בהתאם לתנאי הפוליסה ולתוספות כמפורט ברשימה. הרשימה: 1.5 דף המצורף לפוליסה המהווה חלק בלתי נפרד ממנה והכולל מספר פוליסה, פרטים אישיים של המבוטח, רשימת מוטבים, מועד תחילת הביטוח ומועד סיומו, דמי הביטוח ואופן פירעונם ומידע ספציפי נוסף הנוגע לפוליסת המבוטח. תקופת הביטוח: 1.6 שנה אחת מיום תחילת הביטוח כמפורט ברשימה. הוצאות משפטיות )כולל ערעור(: 1.7 כל סוגי ההוצאות הנדרשות לצורך ניהול ההליכים המשפטיים המסויימים ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שכר טרחת עורך/ת דין, שכר טרחת חוקרים ויועצים, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים ולמעט כל קנס, פיצוי או תשלום עונשים המוטלים בגזר הדין. שכ''ט עורך/ת דין: 1.8 המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המוטב עורך/ת דין ויישא בהוצאות 1.8.1 האחרות הדרושות כמוגדר בפוליסה, לשם מתן הגנה משפטית. היה והמוטב אינו חפץ בשירותיו/ה של עורך/ת הדין שהעמיד לרשותו 1.8.2 המבטח, רשאי המוטב לפנות לעורך/ת דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המוטב בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידו לעורך/ת דין שלא ממאגר חברת הביטוח בהתאם לטבלת שכר טרחה המבוססת על פי כפל הסכומים הקבועים לסניגוריה הציבורית במועד התשלום בפועל. המבוטח: ארגון המורים העל יסודיים. 1.9 המבטח: ''מנורה מבטחים'' - ביטוח בע''מ. 1.10 סייגים לחבות המבטח המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך/ת דין להגנה משפטית בגין: עבירות שהיסוד הנפשי לגביהן הוא זדון, כוונה או מטרה פלילית. 2.1 עבירות לפי פקודת התעבורה )נוסח חדש( והתקנות, הצווים, ההודעות 2.2 והכללים אשר הוצאו מכוחה. עבירות הקשורות בשביתה או השבתה לא חוקית. 2.3 תביעה שהוגשה לערכאה משפטית מחוץ למדינת ישראל. 2.4 עבירה או מקרה שקדמו להצעת הביטוח ואשר המבוטח ידע בעת הגשת 2.5 הצעת הביטוח כי עלולים לשמש עילת תביעה נגדו. תנאי הפוליסה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

56/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online