זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

אנו מדווחים על מאות מקרים מטופלים ומשולמים, על ביצוע ניתוחים פרטיים, של הטסות רפואיות לחו''ל ומקרי סיעוד, לא עלינו. ביטוחים אלו המצטרפים לסל ביטוחים נוספים המוצעים לחברי הארגון, כדוגמת הביטוח הפנסיוני, ביטוחי הנכות המקצועית וביטוח האחריות המקצועית, המהווים חיזוק לביטחונם התעסוקתי, הכלכלי והבריאותי בהווה ובעתיד לבוא. מי ייתן ולא נזדקק ולו לאחד מהם לעולם ... לו יהי! ביטוח זה כולל: ניתוחים פרטיים בישראל, ניתוחים פרטיים בחו''ל, השתלות איברים בחו''ל, טיפול רפואי מיוחד בחו''ל, ביטוח סיעודי מקיף, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, מאבק בסרטן, ייעוץ רופאים בעת מחלה קשה, שירות רופא עד הבית, חוות דעת רפואית שנייה ועוד. פרטים בפוליסת הביטוח של ''קו הבריאות למורה'', שניתן לקבלם בחברת הביטוח ''הפניקס'' באמצעות .050-5768768 ,03-6202011 ' חנן ליבנה, טל ביטוח זה הינו בתשלום במחיר מופחת עקב מסגרת ''ביטוח קולקטיב''. ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות .2 ( הביטוח ניתן ללא תשלום לחברי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות ) הצורך בביטוח תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות הממלכתי הוא מוחלט. זו איננה הטבה אלא הצלת , מבוטחים כל חברי ארגון המורים בביטוח לתרופות 2009 חיים של ממש! לכן, החל מחודש פברואר מיוחדות במסגרת הסכם שבין ארגון המורים וחברת הביטוח ''הפניקס''. מדובר בהישג חסר תקדים, הואיל וזהו הביטוח הראשון במדינת ישראל, לארגון בגודל כזה, ללא כל עלות מצידם, ללא תקופת 80 - 20 המבטח באופן אוטומטי את כל חברי הארגון בגילים . המתנה וללא מילוי שאלון רפואי הביטוח מממן, עד לתקרה של מיליון שקלים, את כל מגוון התרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או בתוכניות הביטוח המשלים של קופות החולים. מורה אשר ביטח את עצמו בביטוח ''קו הבריאות למורה ולמשפחתו'' דלעיל, בזכות ביטוח נוסף זה, זכאי מיליון ש''ח לתרופות שאינן בסל! 2 לכיסוי של עד ביטוח השתלות ותרופות משלים למורה ו/או לבני משפחתו .3 1 מורים ו/או בני משפחתם שאינם כלולים בביטוח ''קו הבריאות למורה ולמשפחתו'' כמפורט בסעיף 2 דלעיל, ומעוניינים בביטוח השתלות ותרופות בלבד להם ולבני משפחתם, בנוסף על האמור בסעיף דלעיל, רשאים להצטרף לביטוח זה בתנאים ייחודיים. 03- ; *3455 ' להצטרפות לביטוח זה יש לפנות לחברת ''הפניקס'' למוקד שירות לקוחות בטלפון מס .7332222 ו. ביטוח אובדן כושר עבודה למורים המבוטחים בקרן הפנסיה ''מבטחים החדשה'' - ביטוח נכות כללית ( הביטוח אינו כרוך בתשלום ) תהליך הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה )תביעת נכות( אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה ''מבטחים החדשה'': לפחות, וכתוצאה מכך אינו 25% עמית אשר מחמת מצב בריאותו, איבד את כושרו לעבוד בהיקף של מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך ימים רצופים, והכל כפי שייקבע על ידי הוועדה הרפאית. 90- תקופה של למעלה מ בדיקת מחלה קודמת חודשי חברות, הנמנים מיום ההצטרפות או חידוש החברות 60- במקרים בהם עמית צבר בקרן פחות מ )לפי המאוחר מבין השניים( ועד למועד אובדן כושרו לעבוד, מחובתה של קרן הפנסיה לבחון האם אובדן כושרו לעבוד נובע ממחלה, מתאונה או ממום שהיו לעמית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה - שלב זה נקרא בדיקת מחלה קודמת. על מנת לבצע את בדיקת המחלה הקודמת, אוספת קרן הפנסיה מידע רפואי על העמית ממוסדות רפואיים שונים, בסיוע חברות המתמחות בכך, לאחר שחתם על טופס ויתור סודיות. לאחר איתור המידע הרפואי אודות העמית, מתכנסת הוועדה הרפואית, שלא בנוכחות העמית, ובוחנת האם מצבו הרפואי של העמית בגינו איבד את כושרו לעבוד, נובע ממחלה הקודמת למועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, תוך התייחסות למכלול מחלותיו. אם נקבע כי מצבו הרפואי של העמית נובע ממחלות שהינן קודמות לתאריך הצטרפותו, יקבל העמית

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

59/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online