זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 1/ חוזר מנהל אכא''ב תשנ''ח הנוספות ) ה. לימודי הסמכה לחטיבת הביניים

. מורה מוסמך בעל תעודת הוראה מבית מדרש לעובדי הוראה, שהוא גם בעל תעודת 1 הסמכה לחט''ב, יהיה זכאי נוסף לדרגת מורה בכיר, גם לגמולי השתלמות לפי היקף לימודיו להסמכה בחט''ב, בהתאם לפירוט שלהלן: שעות יזכה ביחידת גמול השתלמות אחת. 900 א. עבור יחידות גמול השתלמות. 2- שעות יזכה ב 1,000 ב. עבור יחידות גמול השתלמות. 3- שעות יזכה ב 1,100 ג. עבור יחידות גמול השתלמות. 4- שעות ומעלה יזכה ב 1,200 ד. עבור שעות, יזכה בתואר ''מורה בכיר'' בלבד. 900- ה. מורה מוסמך כנ''ל, שלמד פחות מ .(1.9.1986 - )תחולה: תחילת שנת הלימודים התשמ''ז . מורה בעל תואר אקדמי או מורה בכיר שהוא גם בעל תעודת הסמכה לחט''ב, בהיקף 2 שעות לפחות, יהיה זכאי, נוסף לגמול כפל-תואר, גם לגמול כאמור 1,200 של - דלעיל. 1( ב)ה גמולים, 7- ( הייתה הזכאות ל 1.9.1986) מיום תחילת שנת הלימודים התשמ''ז

גמולים. 9- ( ל 1.10.1988) ומיום ח' בתשרי התשמ''ח ו. שילוב לימודים פדגוגיים בלימודים אקדמיים בחו''ל

)בטיפול אגף כוח אדם בהןראה( . באוניברסיטה במזרח אירופה 1 עובד הוראה ששילב לימודים פדגוגיים עם לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה במזרח אירופה, יהיה זכאי לגמול השתלמות כלהלן: גמול 1 - קורסים במקצועות פדגוגיים 3 בעד ♦

גמולים 2 - קורסים במקצועות פדגוגיים 5-4 בעד ♦ גמוילם 3 - קורסים במקצועות פדגוגיים 7-6 בעד ♦ גמולים 4 - קורסים ויותר במקצועות פדגוגיים 8 בעד ♦ (1.9.1984 )תחולה . במוסדות אקדמיים אחרים מוכרים בחו''ל 2

עובד הוראה ששילב בחו''ל לימודים פדגוגיים עם לימודי תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר, יהיה זכאי לגמול השתלמות לפי התקנות שנקבעו לעובדי הוראה ששילבו

לימודים במתכונת זו באוניברסיטה במזרח אירופה .(1.1.1988 - )תחולת זכאות: י''א בטבת התשמ''ח ז. הקורס להכשרת מנהלים

. משנת התשמ''ה ואילך מסיימי המחזורים של הקורס להכשרת מנהלים, הנערך על ידי 1 משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות, זכאים לגמולי השתלמות לפי מספר שעות הלימוד. הדיווח על הזכאות ייעשה באמצעות המפקחים על ההשתלמויות במחוזות. גמולים 5- . מסיימי המחזורים של הקורס הנ''ל עד שנת הלימודים התשמ''ד זכאים ל 2 גמולים לפני תאריך זה. 4- ( ול 1.10.1987) מיום ח' בתשרי התשמ''ח לחילופין, זכאים מסיימי המחזורים הנ''ל לבקש חישוב הגמולים לפי מספר שעות הלימוד. לצורך זה עליהם להציג למפקח על ההשתלמויות במחוזם גיליון ציונים ופירוט מספר שעות מהמוסד שבו התקיים הקורס. . אם ערב תחילת לימודיהם בקורס היו בעלי הסמכה מלאה להוראה, יהיו זכאים לבקש 3 שעות 720 גמול כפל תואר במקום גמולים רגילים בעד תעודות הגמר, בתנאי שלמדו לפחות ובתנאי שהנם בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר, או דרגת שכר ממ''ס בכיר על סמך לימודים אחרים, או בעלי תואר אקדמי. ח. סדנאות לאמנות ולמלאכה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

6/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online