זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

א. המפקח המקצועי במגמה והמפקח על 'שילוב לימודים בתעשייה''. ב. הנהלת המפעל שבו ההשתלמות אמורה להתבצע. ג. המפקח על ההשתלמויות בחינוך הטכנולוגי מטעם המחלקה להשתלמויות עו''ה. . שעות ההשתלמות יהיו בנוסף על שעות השהייה במפעל של עובד ההוראה עם 2 תלמידיו. . המשתלם יונחה במהלך ההשתלמות על ידי מדריך מטעם המפעל. 3 . המשתלם יעמוד בדרישות ההשתלמות, כפי שנקבע על ידי המפקח על 4 ההשתלמויות בחינוך הטכנולוגי. יג. עבודת מחקר או פרסום מדעי ( בטיפול אגף כוח אדם בהוראה ) עובד הוראה שכתב עבודת מחקר או חיבור מדעי, שפורסם בכתב עת מדעי או בספר, יוכל לפנות לוועדה לדירוג, להסמכה ולגמולי השתלמות שליד אגף כוח אדם בהוראה לקביעת זכאותו לגמול השתלמות. זאת בתנאי שהעבודה הנדונה לא זיכתה את עו''ה בדרגת שכר או בתואר. גמולים לפי שיקול 4-1 - פרסום בכתב עת כנ''ל יזכה את כותבו בגמול אחד. ספר יזכה את כותבו ב דעת של הוועדה )ספרות יפה אינה מזכה בגמול השתלמות(. מאמרים שפורסמו בכתבי עת אחרים יידונו לגופם. גמול ביניים .5 )בטיפול מחלקות כוח אדם בהוראה במשרד החינוך( 31.3.1991 עד 3% 31.9.1993 לאחר מועד זה ועד 3.6% ואילך 1.9.1993- מ 4.8% שיעור הגמול הנוכחי ( 11.5.1993 הסכם קיבוצי ) 4.8% = יחידות גמול 4 יחידות גמול, אם הוא עונה על אחד הסעיפים המפורטים 4 עובד הוראה זכאי לגמול ביניים בשיעור להלן, ובתנאי שאינו מקבל גמול כפל תואר )אפשר לזכות בגמול ביניים רק פעם אחת(. הזכאות לגמול ביניים א. בעל תואר אקדמי מוכר שקיבל תעודת מורה מוסמך, או תעודת גננת מוסמכת, שהוצאה על ידי משרד החינוך והתרבות על סמך לימודים ובחינות מילואים. .1.4.1989 : תחולה ב. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל תעודת מדריך של''ח מוסמך, שהוצאה על ידי משרד .1.4.1989 החינוך והתרבות, על סמך לימודים ובחינות מילואים. תחולה ג. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה ממכון מופ''ת - במסגרת הגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך והתרבות. .1.9.1990 : תחולה ד. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי על פי קביעת משרד החינוך והתרבות, שהוא גם בעל תעודת בגרות, אשר קיבל תעודת מורה מוסמך, או גננת מוסמכת, או מדריך של''ח מוסמך, או אישור על סיום לימודי הסמכה ממכון מופ''ת, שהוצאו .1.9.1991 : על ידי משרד החינוך והתרבות על סמך לימודים ובחינות. תחולה ה. בעל תואר ''הנדסאי'' מוכר שקיבל תעודת מורה מוסמך, גננת מוסמכת, או מדריך של''ח מוסמך, שהוצאה על ידי משרד החינוך והתרבות על סמך לימודים ובחינות .1.4.1989 מילואים. תחולה ו. בעל תעודת ''אמן'' או ''מעצב'' של ''בצלאל'', לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה - אשר קיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת, שהוצאה על ידי משרד החינוך .(1.4.1991 : והתרבות על סמך לימודים ובחינות מילואים. )תחולה ז. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה, שקיבל רישיון הוראה או הדרכה .1.4.1989 : קבוע על סמך לימודים ובחינות השלמה. תחולה ח. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי על פי קביעת משרד החינוך והתרבות,

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

8/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online