זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

סך הכול. בעלי גמול ביניים יוכלו לצבור גמולים נוספים עד שיעור 29.7% מרבי של סך הכול(. 24% מרבי של שעות ועודפים מקורסים ארוכים יותר, ייצברו לזכותו של 112- ג. השתלמויות בנות פחות מ המשתלם ויוכרו כיחידות גמול בתנאים אלה: השעות המקנות יחידת גמול. 112 מתוך 56- . תהיה הערכה בציון לפחות ל 1 שעות לשתי השתלמויות מוערכות בציון, בתנאי ששתי 56 ניתן לקבל ציון על ההשתלמיוית החלקיות יהיו באותו נושא. הסדר זה אינו חל על צבירת שעות השתלמות לקראת התואר ''מורה בכיר''. . יינתן אישור שעובד ההוראה עמד בדרישות ההשתלמות, כפי שנקבעו מראש בתיאום 2 עם המפקח על ההשתלמויות. שעות 14 . ההשתלמות הקצרה ביותר שתוכר לצורך גמול השתלמות תקיף לפחות 3 (1.9.1979) לימוד השתלמויות שהתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים התש''ם אינן מוכרות לגמול השתלמות פרט ל: . לימוד במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר אקדמי. 1 . לימודים לקראת תואר ''הנדסאי'' או ''טכנאי''. 2 . לימודים בישיבות גבוהות מוכרות. 3 ד. קורס ממושך, המקנה יותר מגמול אחד, ייערך לצורך הזכאות לגמולים בציון כולל אחד. ה. עובד הוראה שהשתלם בקורס המקנה גמול השתלמות, בהתאם לתקנות המפורטות בחוזר זה בשנים התשל''ט- התשמ''ו בלבד, זכאי לקבל גמול השתלמות אחד שעות מוערכות בציון. 112 שעות ללא-ציון, במקום 168 בעד ו. לימודים באוניברסיטה הפתוחה: . כל יחידת לימוד אקדמית, המקנה זכות אקדמית מלאה באוניברסיטה הפתוחה, 1 תזכה את עובד ההוראה המשתלם ביחידת גמול אחת. יחידת לימוד אקדמית המקנה מחצית נקודת זכות אקדמית במוסד זה, תיחשב שעות לימוד הניתנות לצבירה בצירוף שעות השתלמות 56 ש''ש אקדמיות, או 2- ל אחרות. . קורסים לא-אקדמיים יוכרו כמקנים גמול השתלמות, רק אם הם הוכרו מראש על ידי 2 המפקח על ההשתלמויות לקראת שנת הלימודים שבה מתקיימים הלימודים. האוניברסיטה הפתוחה תביא לידיעת המשתלמים את רשימת הקורסים שאושרו כמקנים גמול עם פתיחת שנת הלימודים, לאחר סיכום עם המפקח על ההשתלמות. ז. לימודים בישיבות גבוהות מוכרות: ש''ש במשך שנה מזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות אחד. 8 לימודים בהיקף הגמול יאושר על ידי מפקח על ההשתלמויות על סמך אישור מראש הישיבה, ובו יפורטו משך שעות הלימוד, ימי הלימוד בשבוע ונושא הלימוד. כן יאשר ראש הישיבה, כי עובד ההוראה המשתלם עמד בדרישות הישיבה. שנת לימודים בישיבה פירושה מספר זמנים כמקובל בתוכנית הלימודים באותה ישיבה. ח. עובד הוראה המועסק על ידיד בעלויות אחדות, זכאי לגמול השתלמות מכל בעלות בנפרד, יחסית להיקף משרתו אצל כל מעסיק, גם בגין עבודה מעל משרה אחת. יחידת 1/2- דקות לשבוע תזכה את המורה ב 120 ט. השתלמות בית-ספרית בהיקף של .( 11.5.1993 הסכם עבודה קיבוצי גמול השתלמות ) י. גמול השתלמות יהיה מרכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים וגמלאות. נוהל לביצוע גמול ההשתלמות .7 א. יחידת המיכון במשרד החינוך והתרבות מנפיקה אישורים על זכאות לגמולי השתלמות, חתומים על ידי המפקח על ההשתלמויות. האישורים והעתקיהם מועברים למדור כוח אדם בלשכה המחוזית שהעובד מועסק בה. המדור ישלח לעו''ה אישור על זכאות לאחוזי הגמול והעתק לגזברות. בחינוך העל-יסודי, נשלחים האישורים והעתקיהם למדור דירוג בחינוך העל-יסודי באגף כוח אדם בהוראה בירושלים. המדור שולח אישור לאחוזי גמול לבעלות והעתק לעובד ההוראה. בחינוך ההתיישבותי נשלח האישור של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה, המקבלים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

10/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online