זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי, לא יוכל להסתייע באותה שנה 9 בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים הנובעים מביטול קורסים, שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי דרישת המשרד. . מקבל המענק מתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין שעות המענק 10 שקיבל. . לא תינתן כל עזרה נוספת על המענק, לכיסוי שכר הלימוד, אש''ל, רכישת ספרים 11 שלהלן ולמעט הטבות הניתנות על ידי 12- או כל הוצאה אחרת, למעט הרשום ב היחידה לתמריצים לעו''ה ביישובי פיתוח. . מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות נסיעה מבעלות המוסד שהוא מועסק בו לפי 12 .( 1/ חוזר מנכ''ל תשנ''ו תעריפי הרכב הציבורי, למעט נסיעות עירוניות ) ש''ש זכאי להחזר הוצאות נסיעה ליום אחד בשבוע. 6 הלומד ש''ש או יותר זכאי להחזר הוצאות נסיעה לשני ימים בשבוע. 12 הלומד עד עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך והתרבות יפנה בבקשה להחזר אל הלשכה המחוזית. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות פרטית יפנה בבקשה להחזר אל הבעלות. . הפסיק עובד הוראה את לימודיו במרוצת שנת הלימודים, יודיע על כך מיד לבעלות 13 של מוסד החינוך, והיא תפסיק את תשלום מענק ההשתלמות החל באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים. . ועדה משותפת למשרד החינוך והתרבות ולארגוני המורים, שתפעל במסגרת גוף 14 להשתלמות עובדי הוראה במשרד, תעקוב אחרי חובותיהם של המשתלמים )ובכלל זה ביקורת לימודים(, תשמור על זכויותיהם ותשמש כוועדת עררים. ג. קדימות . עדיפות ראשונה 1 לימודים המקנים לעובדי הוראה הסמכה להוראה ברובד שבו הם מועסקים וכן לימודים לתואר אקדמי נדרש ברובד מתאים, כלהלן: ותעודת הוראה. B.Ed ,'' א. מורי חטיבות הביניים - לימודים לתואר ''מורה-בכיר וכן לימודים M.Sc, M.A, B.Sc, B.A ב. מורי החטיבה העליונה - לימודים לתואר לתעודת הוראה. במדעים, B.A, B.Ed, B.Sc, TECH ג. מורים בחינוך המדעי טכנולוגי - לימודים לתואר הנדסאי, טכנאי, מדריך מקצועי מוסמך, וכן לימודים לתעודת הוראה. לימודי תואר בעדיפות ראשונה זו יינתנו ללימודי מקצועות הנלמדים במערכת הערה: החינוך. . עדיפות שנייה 2 לימודים של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך לתואר אקדמי כלשהו, שאינו כלול בעדיפות ראשונה, כגון:

א. מורי חטיבות הביניים הלומדים לקראת תואר מ''א. ב. מורי החטיבה העליונה הלומדים לקראת תואר דוקטור. ג. מורי חטיבות הביניים הלומדים לקראת תואר דוקטור. . עדיפות שלישית 3

א. קורסים לבעלי תפקידים )מדריכים, מרכזי מקצועות, מרכזי מגמות, מרכזי שכבות, מרכזי פרוייקטים(, באישור הגף להשתלמות עובדי הוראה ובהתחשב בצרכים הייחודיים של כל מחוז. ב. קורסים בנושאים מיוחדים באישור הגף להשתלמות עובדי הוראה, בתחומים שייקבעו על ידי המשרד. ג. קורסים להסבת מקצוע לתחום הוראה נוסף, וכן קורסים להסמכה לשכבת גיל נוספת. ד. קורסים להסמכה להוראת לימודי מחשב. ה. קורסים להרחבת רישיון ההוראה במקצועות נוספים, לפי דרישות הרפורמה בחינוך הטכנולוגי.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

13/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online