זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

לבקש השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות. לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו''ל אינם מוכרים לצורך החזר שכר לימוד. . א. החזרי שכר לימוד יבוצעו לפי סדרי עדיפויות, ורק בגבולות התקציב המאושר 2 לסעיף זה. שנים מלאות ו/או החזרי שכר 3 ב. עובדי הוראה שקיבלו מענקי השתלמות במשך לימוד עד גובה שכר לימוד מלא לשלוש שנים, אינם זכאים לקבל השתתפות נוספת בהוצאות שכר לימוד. . סדרי העדיפויות חאישור ההחזרים יהיה כדלהלן: 3 א. לימודים לתואר אקדמי, בתנאי שהלימודים אינם לתואר אקדמי מקביל לזה שבו מחזיק המורה. ש''ש לפחות, המתקיימים 6 ב. לימודים בקורסים המיועדים לעובדי הוראה בהיקף של במרכזי השתלמות שליד מוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה. ג. לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי. בכלל עובדי ההוראה כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים, ומורים למקצועות הבהרה: .1 , הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים שנזכרו בסעיף א' כללי המלצה! מבחינת לוח הזמנים, עדיף לבקש תחילה מענק שעות. קבלת מענק שעות עדיפה גם כיוון שהיא צוברת זכויות לקרנות השונות. אם מתקבלת תשובה שלילית, עדיין אפשר להגיש את הבקשה להחזר שכ''ל ב. זכאות זכאים להגיש בקשה להחזר שכר לימוד עובדי ההוראה האלה: . עובדי הוראה קבועים, שאינם בשנת שבתון ושלא קיבלו השנה מענק שעות, חברי 1 הסתדרות המורים או חברי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות, העובדים בהיקף של שליש משרה לפחות בהוראה במוסדות חינוך רשמיים, או במוסדות חינוך מוכרים שיש להם קשרי התחשבנות עם משרד החינוך והתרבות. . א. עובדי הוראה הלומדים לפחות שש שעות שבועיות לתואר ראשון או לתעודת 2 הוראה. ב. עובדי הוראה הלומדים לפחות ארבע שעות שבועיות לתואר שני או שלישי. . עובדי הוראה הכותבים עבודת תיזה לתואר שני או לתואר שלישי. 3 . עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון. 4 גובה החזר שכר הלימוד לא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא, והוא ישולם בהתאם לקבלות. ג. נוהל להגשת בקשה ( חוזר מנכ''ל תשס''ג ) . הבקשה תוגש בטופס מיוחד, שניתן לקבלו החל מחודש ספטמבר/אוקטובר בבתי 1 הספר, בלשכות המחוזיות של משרד החינוך, בסניפי ארגון המורים ובאתרי האינטרנט של משרד החינוך / ארגון המורים. הטופס יועבר למפקח על ההשתלמויות בלשכה המחוזית של משרד החינוך עד התאריך המצויין על גב הטופס. . עובדי הוראה המבקשים לקבל השתתפות בשכר לימוד, ימלאו את הטופס המתאים 2 וישלחו אותו בצירוף אישור על היקף לימודיהם בשנה זאת למפקח על ההשתלמויות שבמחוזם. . כותבי תיזה יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם. 3 . עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יעבירו את בקשותיהם למפקח הגף 4

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

15/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online