זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

להכשרת עובדי הוראה בירושלים. . עובדי הוראה מהאגף לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם למפקח על 5 ההשתלמויות באגף לחינוך התיישבותי בקריה בתל אביב. . עובד הוראה, המועסק בכמה מקומות או בכמה מחוזות, רשאי להגיש רק בקשה 6 אחת למחוז שהוא עובד בו את מרבית השעות. . המועד האחרון להגשת הבקשה הוא חודש נובמבר.* 7 משרד החינוך יפרסם מדי שנה בשנה את המועדים המדוייקים להגשת הבהרה: הטפסים. ד. הנוהל להגשת הבקשה לתשלום . עובדי הוראה בחינוך הרשמי שאושר להם החזר שכר לימוד יגישו קבלות על 1 שכר-הלימוד לגזברות במחוזות. . עובדי הוראה בחינוך המוכר )רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות פרטיות(, 2 שאושר להם החזר שכ''ל, יגישו את הקבלות על שכר הלימוד ששילמו לבעלות על המוסד. ה. ביצוע התשלום . החזר שכר לימוד, שאושר לעובד הוראה שהוא עובד מדינה, ישולם על ידי 1 גזברות משרד החינוך והתרבות במחוז, חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות. . החזר שכר לימוד שאושר לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי הבעלות 2 על מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות. מדובר במוסדות חינוך שיש להם קשרי התחשבנות עם משרד לתשומת לב: החינוך והתרבות. . אגרת החינוך, דמי הרשמה, תשלומים לשירותים ותשלומי ריבית פיגורים - כל אלה 3 לא ייכללו בהחזר שכר לימוד. ינוכה מס כחוק )מס הכנסה וכדומה(. ו. אישורים מיוחדים וחריגים . לקידום נושאים מיוחדים תפעל ועדה משותפת לארגוני המורים ולמשרד החינוך. 1 ועדה זו תאשר שכר לימוד מעבר לקריטריונים שנקבעו. עובדי הוראה המשתלמים בנושאים מיוחדים יפנו לגף להשתלמויות ברחוב דבורה .91911 , ירושלים 2 הנביאה . תוקם ועדת חריגים בהרכב זה: 2 א. מנהל/ת המחלקה לתנאי שירות )יו''ר(. ב. מנהל/ת המחלקה להשתלמות עובדי הוראה. ג. נציגי שני ארגוני המורים. לפני הקצאת ההחזרים תכונס הוועדה לדיון בבעיות שיועלו על ידי ארגוני המורים. ♦ א. כללי העשייה החינוכית של המורים והמחנכים בבתי הספר איננה רק ההוראה הפרונטלית. פעולות רבות - חינוכיות, חברתיות, פדגוגיות ולימודיות, משלימות ומשפרות את עבודת המורה בבית הספר. אולי זו הסיבה שבגינה המשיכה מערכת החינוך להתקדם ולהתפתח למרות הקיצוצים הדרסטיים. פעולות אלו נעשו עד כה על ידי המורים בבתי הספר ללא כל מסגרת ברורה, באופן וולונטרי וללא קבלת תמורה כספית, שכן שכרנו שולם עבור העבודה עם התלמידים בלבד. במטרה למסגר את הפעולות הנ''ל ולקבל עבורן שכר, החלטנו למסד אותן בהסכם עבודה קיבוצי. כעת הדברים ברורים לכול, ולא ניתן לדרוש ממורים להרחיב ללא גבול פעילות ללא קבלת תמורה. , הצלחנו להנהיג נורמה חדשה למערכת החינוך, והיא 1998 בהסכם העבודה משנת השתלמות בית-ספרית .11

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

16/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online