זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

במכללה מוכרת, ולא השלים את לימודיו, זכאי לגמול השתלמות בתנאים אלה: א. אם הוא עבד בהוראה לפני לימודיו אלה, ועבודה זאת זיכתה אותו בשנת ותק. ב. אם המציא אישור, הכולל ציונים חיוביים, על לימודים אלה. לימודים אקדמיים ללא ציון, לא יזכו את עובד ההוראה בגמול. הלומד לקראת תואר דוקטור, ועובד הוראה M.A . עובד הוראה בעל תואר 2 בעל תואר דוקטור הלומד לימודים אקדמיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, יהיו זכאים לגמול השתלמות על סמך אישור מהמוסד להשכלה גבוהה, המעיד שעמדו בדרישות ההשתלמות. ג. לימודים לקראת תואר אקדמי בחו''ל . לימודים לקראת תואר מאוניברסיטה בחו''ל, מזכים בגמול השתלמות 1 לפי התקנות המפורטות בחוזר זה ולפי הכללים הרשומים בסעיף ב )א( )ב( לעיל. . עובד הוראה היוצא להשתלמות בחו''ל, שאינה במסגרת לימודים לקראת 2 תואר אקדמי, יהיה זכאי לגמול השתלמות, בתנאי שלימודיו אלה הוכרו מראש על ידי המחלקה להשתלמויות עו''ה לצורך גמול. . עובד הוראה במשרד העבודה והרווחה ימציא מראש למחלקת השתלמות 3 עו''ה אישור על ההשתלמות בחו''ל מטעם המפקח האחראי. גמול ההשתלמות ימומש לאחר שהעובד ימציא למחלקה להשתלמות עו''ה, עם שובו ארצה, אישורים מקוריים ותרגומם לעברית, ובהם פירוט המוסד וכתובתו, נושאי הלימוד, מספר השעות, מועדי הלימודים והציונים הסופיים.

תעודת הוראה וכפל תואר 4.6

תעודת הוראה וכפל תואר 4.6

)בטיפול אגף כוח אדם בהוראה( . שיעור הגמולים תעודת הוראה או כפל תואר 1 1984 עד הגמול היה שקלי 1.9.1984- מ 4% 1.10.1987- מ 5% 1.4.1989- מ 6.5% 1.4.1991- מ 7.8% = יחידות גמל 6.50 1.9.1993- מ 10.5% = יחידות גמל 8.75 . זכאות לגמול כפל תואר - תעודת הוראה 2 עובד הוראה העונה על התנאים המפורטים באחד מהסעיפים הבאים, זכאי לגמול כפל תואר או יחידות גמול 8.75 תעודת הוראה, בשיעור א. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשלים את לימודיו בבית ספר לחינוך של אוניברסיטה בארץ וקיבל ''תעודת הוראה'' להורות בבתי ספר על-יסודיים. ב. בעל תואר אקדמי מוכר מחו''ל, שבידו תעודת הוראה מאוניברסיטה מוכרת נוסף על תעודה המעידה על קבלת תואר. ( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו''ל, M.Ed) בעל תואר אקדמי שני בהוראה (M.Ed) שהשלים את השכלתו העברית בארץ - זכאי לגמול כפל תואר כדין בעל .( 2/ חוזר מנהל אכ''א תשנ''ה ''בוגר הוראה'' ) ג. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו''ל, שלמד גם מקצועות פדגוגיים וקיבל הסמכה להוראה בחו''ל )לאחר שהשלים השכלה עברית והוסמך .[( 1/ חוזר מנכ''ל תשנ''ו ) .1.9.1991 - להוראה בארץ(. ]תחולה: ב' באלול תשנ''א

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

20/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online