זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

והוסמך להוראה בבתי B.Ed ד. בוגר מכללה לחינוך המוכרת בישראל, שקיבל תואר ספר ובגני הילדים בחינוך הפורמלי, וכן בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים שקיבל .(1.9.1987 : )תחולה B.Ed MUS תואר ה. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמית, על פי קביעת משרד החינוך והתרבות, שהנו גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה .( 1/ חוזר מנהל אכ''א תשנ''ה .1.9.1991 : מוכר )תחולה הגמול יאושר רק לעובדים שתעודת ההוראה שלהם ו/או תעודת הבגרות שלהם לא נלקחה בחשבון לצורך קביעת הדרגה האקוויוולנטית. תשומת הלב מופנית לכך, שהדרגה האקוויוולנטית של המורות, שלמדו ב''בית רבקה'' או ב''בית יעקב'', אינה מורכבת מ''תעודת הוראה''. לפיכך, אם הנן בעלות תעודת בגרות ותעודת הוראה, יהיו זכאיות לגמול כפל תואר. ו. בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת הוראה ממכללה או מבית מדרש לעובדי הוראה בארץ, שעות לימוד לפחות )למעט מדרשה למורי כפר, וכן תעודת מורה על 720 בהיקף של .(1.11.1982 : סמך בחינות מילואים(. )תחולה ז. בעל תואר אקדמי מוכר, שבידו גם תעודת הוראה מסמינר מוכר בחו''ל, בתנאי שהתקבל לסמינר לאחר גמר בית ספר תיכון ולמד בסמינר במשך שנתיים לפחות, או שנים וקיבל תעודת הוראה )תיכון וסמינר משולב(. 13 בתנאי שלמד ח. בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה על ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת מדריכים, על סמך לימודים/קורס מדריכים במכון ממשלתי להכשרה טכנולוגית. ט. בעל תואר מוסמך למדעים בהוראה של הטכניון וכן בעל תואר אקדמי והסמכה בחינוך )הוראה( של אוניברסיטת חיפה, או של בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית ''אורנים'' וכן בעל תואר אקדמי במגמת התמחות בהוראה באוניברסיטה העברית ( 6/ חוזר מנכ''ל תשנ''ז ) )לימודי תעודת הוראה כלולים בלימודים לקראת התואר, ואין צורך בשתי תעודות נפרדות(. י. בעל תואר אקדמי בחינוך מיוחד, שהוא גם בעל אישור מאוניברסיטה בארץ, בעל התמחות בחינוך מיוחד, המקנה זכאות לרישיון הוראה קבוע לחינוך מיוחד. (1.9.1987 - )תחולה: מתחילת שנת הלימודים התשמ''ח שעות לימוד 720 יא. בעל תואר אקדמי ודרגת שכר של מורה מוסמך בכיר, על סמך לפחות, זכאי לגמול כפל תואר, בתנאי שאותם לימודים לא נכללו לתואר אקדמי. .( 69 חוזר מנכ''ל תשנ''ז .1.9.1991 : )תחולה יב. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל תעודת גמר של הקורס להכשרת מנהלים, שנערך על ידי משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות )ובעבר בית הספר לעובדי הוראה בכירים(, אם ערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה )מורה מוסמך, מורה בכיר, בעל רישיון הוראה או הדרכה שעות ובתנאי שלימודיו אלה לא 720 קבוע( בתנאי שלימודיו בקורס היו בהיקף של נלקחו בחשבון לתואר אקדמי. לחילופין ניתן לקבל גמולים רגילים בעד לימודים אלה, על סמך מספר שעות הלימוד. מצרפת, בתנאי שהשלים השכלה עברית CAPES יג. בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה .1.3.1990 לצורך הסמכה מלאה בארץ. תחולה יד. בעל תואר אקדמי ותעודת ''מורה לגולה'', שהוצאה על ידי מוסד מוכר להכשרת מו''ג .1.3.1990 בארץ, בתנאי שהשלים בחינות לצורך הסמכה מלאה בארץ. תחולה .1.9.1991 טו. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת ''מהנדסים להוראה''. תחולה טז. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הוראה של קורס הסבת אקדמאים להוראה .(1.9.1991 שעות לפחות )תחולה 720 בהיקף של יז. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הנדסאי/טכנאי להוראה )מובן שבמקרה זה אין (1.9.1991 זכאות לגמול ביניים(. )תחולה יח. בעל תואר אקדמי ודרגת בכיר, על סמך הסמכה להוראה בחטיבת ביניים, בהיקף שעות לפחות, יהיה זכאי בנוסף לכפל תואר 1,200 שעות לפחות )אם למד 720 של גמולים רגילים(. 4- גם ל

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

21/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online