זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יט. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית, שאינו בעל תעודת בגרות, אך בידו שתי תעודות הוראה מקבילות שרק אחת מהן נלקחה בחשבון לדרגה. הזכאות היא לבעלי שני תארים מקבילים של מורה בכיר מבית מדרש, או לבעלי שתי תעודות הוראה מקבילות של מורה מוסמך מבית מדרש למו''ג, או לבעלי תואר של שעות לימוד לפחות 720 מורה בכיר מבית מדרש ודרגת שכר מקבילה על סמך .(1.5.1992 )תחולה כ. עובד הוראה בעל תואר אקדמי מוכר, שסיים חוק לימודים נוסף במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר אקדמי במקצוע אחר וקיבל תואר אקדמי מקביל לזה שיש לו, או בעל תואר אקדמי מוכר נוסף, לקראת תואר מקביל, אך לא הוענק לו התואר, אינו זכאי לכפל תואר. כא. בעל תואר ''בכיר'' שהוענק על סמך לימודים במוסד להכשרת עו''ה, שלמד וסיים מוסד להכשרת עו''ה נוסף וקיבל תעודת ''בכיר'' נוספת. כב. בעל שני תארים מקבילים של מורה מוסמך, שניהם ממוסד מוכר להכשרת עו''ה )כגון ממ''ס להוראה כוללת וממ''ס למוזיקה(. כג. בעל תואר ''בכיר'' ממוסד מוכר להכשרת עו''ד, ודרגת שכר מקבילה של ממ''ס בכיר )כגון אישור הסמכה לח''ב, אישור סיום לימודי שנה ג', זכאות לדרגת מורה בכיר על שעות לפחות(. 720 סמך צבירת כד. בעל דרגת בכיר על סמך סיום הקורס להכשרת מנהלים, שנערך על ידי משרד החינוך והתרבות, בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות )ובעבר על ידי בית הספר להכשרת עובדי הוראה בכירים(, בתנאי שערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל שעות. 720 הסמכה מלאה להוראה, ובעל דרגת שכר של ממ''ס בכיר על סמך צבירת כה. בעל דרגת בכיר על סמך סיום קורס הסמכה להוראה בחטיבת ביניים שהתקיים בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה והמחלקה להשתלמויות עובדי הוראה במשרד שעות. 720 החינוך והתרבות ודרגת שכר של ממ''ס בכיר על סמך צבירת כו. בעל דרגת בכיר על סמך תארים הנדסאי והנדסאי להוראה, שניתנו על ידי המכון להכשרת עובדי הוראה לחינוך הטכנולוגי של מ.ה.ט ודרגת שכר בכיר על סמך שעות לימוד. 720 צבירת כז. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה על ידי הוועדה הבין-משרדית להסבת מדריכים, על סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל .(1.9.1991 : תעודת הוראה מסמינר או מכללה להכשרת עו''ה )תחולה כח. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה על ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת מדריכים, על סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל שעות 720 תעודה של דרגת שכר מורה מוסמך בכיר על סמך צבירת .(1.9.1991 : )תחולה כט. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה על ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת מדריכים, על סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל .(1.9.1991 : תעודת הנדסאי או טכנאי להוראה )תחולה לבעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה על ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת מדריכים, על סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל הסמכה להוראת המקצועות שבהם הוסמך להדריך על סמך תעודת ''נספח'' שהוצאה .(1.9.1991 : על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית )תחולה גמול השתלמות לבעל פרס ישראל: עובד הוראה שזכה בפרס ישראל, זכאי למרב גמולי ההשתלמות, דהיינו גמול כפל תואר ומרב הגמולים הרגילים .( 2/ חוזר אכא''ב תשנ''ה ;1.1.1995 : )תחולה הערות: . ''אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה לבעל תעודת הוראה או תואר אקדמי בתחום 1 ההסמכה'' המונפק על ידי המוסדות להכשרת עו''ה - דינו כדין תעודת הוראה לכל דבר ועניין כולל גמול כפל תואר - בתנאי שסך כל שעות הלימוד )במוסד להכשרת מו''ג שעות לפחות. 720 ובלימודים שהוכרו על ידי המוסד( הוא בהיקף של גמולי כפל תואר והשתלם בלימודים נוספים המזכים 8.75 . עובד הוראה שאושרו לו 2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

22/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online