זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ח. סדנאות לאמנות ולמלאכה . מורים למלאכה בכיתות כלשהן ומורים בחינוך המיוחד זכאים לגמול מלא, לפי התקנות 1 המפורטות בחיבור זה, על השתלמותם במלאכה ובאמנות בהשתלמויות המיועדות לעו''ה, ובכלל זה השתלמות בסדנאות. לעיל - כל שתי שעות בסדנת אמנות ו/או מלאכה ייחשבו 1' . מורים שלא נמנו בסעיף ח 2 להם כשעה אחת לצורך גמול השתלמות. . כל עובד הוראה שישתלב בסדנאות לאמנות ולמלאכה שאינן מיועדות לעובדי הוראה, 3 יוכל לזכות בגמול השתלמות על בסיס הכרה מראש במסלול אישי. במקרים אלה ייחשבו כל שעתיים של השתלמות כשעה אחת, לצורך גמול השתלמות. ט. לימודים במסלול אישי . השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין להכשרת עובדי הוראה 1 במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו''ל, בישיבות גבוהות מוכרות, וכן בהשתלמויות שלא הוכרו כמקנות גמול על ידי המחלקה להשתלמות עו''ה. . עובד הוראה, הלומד לימודים סדירים מן המניין כנ''ל, איננו חייב באישור מוקדם לצורך 2 גמול השתלמות. . עובד הוראה המתכוון ללמוד בקורס שאינו מוכר להקניית גמול השתלמות, יפנה מראש 3 אל המפקח על ההשתלמויות במחוז כדי לקבל אישור לתוכנית לימודים אישית, להיקף השעות ולתנאים שעל פיהם יוכרו לימודיו כמקנים גמול. נכללים במסגרת זאת גם לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה, שאינם מיועדים למורים. . מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ומפקחי משרד החינוך והתרבות יפנו אל מנהל 4 המחלקה להשתלמות עו''ה לקבלת אישור לתוכנית לימודים במסלול אישי. י. לימודים של עובד הוראה העומד לפרוש לגמלאות . עובד הוראה העומד לפרוש לגמלאות, הממציא תעודות על לימודיו במוסדות להשכלה 1 ש''ש ייחשבו 6 , גם ללא ציונים, זכאי לגמול השלתמות: כל 1964 גבוהה לפני יחידת גמל. . עובד הוראה העומד לפרוש לגמלאות, הממציא תעודות על לימודיו במסלול אישי בהיקף 2 ( ואילך עד 1.9.1979) שעות ללא ציונים, בתקופה שמתחילה בשנת התש''ם 168 של פרישתו, יכול להגיש בקשה מיוחדת לוועדת חריגים בראשות מנהל המחלקה להשתלמות עו''ה. הפרישה לגמלאות תהיה הקריטריון המנחהב וועדת החריגים. זכאים להסדר זה גם עובדי הוראה שפרשו לגמלאות החל מתחילת שנת הלימודים ( ואילך. 1.9.1983) התשמ''ד יא. לימודים לקראת תואר ''טכנאי'' או ''הנדסאי'' . עובד שהוא מדריך מקצועי מוסמך, שלמד נוסף להסמכה גם לקראת תואר ''טכנאי'' 1 או ''הנדסאי'', וקיבל דיפלומה עם סיום לימודיו, זכאי לגמול השתלמות בגין לימודים אלה, בתנאי שלא קיבל דרגת שכר בעדם. חישוב הגמול ייעשה לפי מספר שעות הלימוד. . עובד הוראה שהוא מדריך מקצועי מוסמך, שלמד בנוסף להסמכה זו גם לקראת תואר 2 ''טכנאי'' או ''הנדסאי'', וטרם סיים את לימודיו, זכאי לגמולים בגין לימודים חלקיים אלה. האישור לגמול יינתן על סמך אישור לימודים רשמי מהמוסד, ובו פירוט מספר שעות הלימוד והציונים. למניעת כפילויות לשם קבלת גמול השתלמות, יינתנו אישורים אלה על ידי המוסדות פעם אחת בשנה, בתום כל שנת לימוד. יב. השתלמות מעשית בתעשייה עובד הוראה בחינוך הטכנולוגי רשאי להשתלם בעבודה מעשית בתעשייה, בתחום התמחותו שעות לפחות, ותזכה את המשתלם בגמול השתלמות 112 ועיסוקו. ההשתלמות תהיה בהיקף של

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

24/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online