זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ז. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה, שקיבל רישיון הוראה או הדרכה .1.4.1989 : קבוע על סמך לימודים ובחינות השלמה. תחולה ח. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי על פי קביעת משרד החינוך והתרבות, שהוא גם בעל תעודת בגרות, אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על סמך .1.9.1991 : לימודים ובחינות השלמה. תחולה הגמול יאושר רק לעובד שהרישיון ו/או תעודת הבגרות שלו לא נלקחו בחשבון לצורך קביעת הדרגה האקוויוולנטית. תשומת הלב מופנית לכך שהדרגה האקוויוולנטית של המורות שלמדו ב''בית רבקה'' או ב''בית יעקב'' לא מורכת מ''רישיון הוראה''. לפיכך, אם הינן בעלות תעודת בגרות ורישיון הוראה על סמך בחינות השלמה - יהיו זכאיות לגמול ביניים. ט. בעל תואר ''הנדסאי'' מוכר, אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על סמך לימודים .1.4.1991 ובחינות השלמה, או על סמך תעודת ''הנדסאי להוראה''. תחולה י. בעל תעודת ''אמן'' או ''מעצב'' של ''בצלאל'' לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על סמך לימודים ובחינות השלמה. .1.4.1991 תחולה יא. בעל תעודת הסמכה של ''אורט אנייר'' - ג'נבה, שוויץ, אשר קיבל רישיון הוראה או .1.4.1991 הדרכה קבוע על סמך לימודים ובחינות השלמה. תחולה יב. בעל רישיון הוראה או הדרכה קבוע, ללא שום התניות. הערות: אין לאשר גמולים רגילים בעד לימודים שהתנו את הרישיון, ובגינת אושר גמול ביניים לפי סעיף זה, כגון: . מורה מוסמך שסיים אחר כך קורס הסמכה להוראה בחט''ב וקיבל בעד לימודים אלה 1 גמול ביניים, + רישיון הוראה קבוע, יהיה זכאי לדרגת שכר של מורה בכיר שעות. 720- אך לא לגמולים רגילים בעד שעות הלימוד שמעבר ל . עובד הוראה שבמסגרת לימודיו לתואר אקדמי בחו''ל למד גם מקצועות פדגוגיים והם 2 גמול ביניים, אך לא + הקנו לו רישיון הוראה קבוע, יהיה זכאי לדרגת שכר אקדמית לגמולים רגילים בעד המקצועות הפדגוגיים. . אפשר לזכות בגמול ביניים רק פעם אחת. דהיינו, בעל תואר אקדמי שהוא מורה מוסמך 3 על סמך בחינות מילואים וגם בעל רישיון הוראה על סמך בחינות השלמה יקבל גמול )ולא שניים(. 4.8% ביניים אחד בשיעור יש אפשרות לבקש גמולי השתלמות רגילים בעד הקורסים שהקנו את תעודת ההסמכה השנייה. לצורך זה יש לפנות למפקח על ההשתלמויות במחוז, בדרך המקובלת. . לא ניתן לאשר גמול ביניים למי שכבר קיבל גמול בעד תעודת הוראה או כפל תואר 4 גמולים(. 8,75) 10.5% בשיעור . מי שקיבל גמולי השתלמות על סמך קורסים פדגויים במסגרת התואר האקדמי, 5 לא תאושר זכותו גם לגמול ביניים. לפיכך, עובד הוראה יזכה בגמול ביניים או בגמולים על סמך מקצועות פדגוגיים - הכול לפי אחוזי הגמול הגבוהים יותר. יאושר גם למי שצבר מקסימום גמולי השתלמות רגילים, 4.8% . גמול הביניים בשיעור 6 בתשנ''ז. 24%- ובסך הכל יהיה זכאי ל .29.7% מתשנ''ח מקסימום גמולי ההשתלמות השונים וכפל תואר הוא בשיעור .1.4.1989- תחולת הזכאות לגמול ביניים היא מ עובד הוראה הרואה את עצמו זכאי לגמול על סמך הוראה זו, יפנה למעסיק שלו לשם מימוש זכויותיו. חישוב גמול ההשתלמות 6.6 חישוב גמול השתלמות 6.6 שעות כל אחת, 112 א. חישוב גמול השתלמות ייעשה לפי יחידות השתלמות, בהיקף של ש''ש סמיסטריאליות - מוערכות בציון חיובי. 8 ש''ש שנתיות או 4 או בהיקף של כל יחידה כנ''ל תזכה את עובד ההוראה בגמול השתלמות אחד )לעניין השתלמות להלן(. 1- בישיבות גבוהות ראו ב

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

26/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online